Vize Nedir? Ne İşe Yarar ve Nasıl Alınır?

0
41

4390_zko_teardrop-300x197Herhangi bir sebepten dolay? vize alamayabilir ya da belge eksikli?i yüzünden ma?dur olabilirsiniz bunun d???nda;Vize Neden Verilmez?
Bir ülkeye kimin girip,kimin giremeyece?i elbette o devletin ba??ndaki yönetime ve onun belirledi?i kural ve kanunlara ba?l?d?r. Sizler ilgili kuruma gitti?inizde aksi bir tavr?n?z ya da uygunsuz bir davran???n?z vize alman?zda sizlere s?k?nt? ya?atabilir.Bun un yan? s?ra suçlu,cezal?,hüküm giymi? bir geçmi?e sahipseniz bu da sizler için bir engel ki bu gerçekten mant?kl? sizleri tan?mayan bir ülke hukuksal anlamda güvenli?ini sa?lamak zorundad?r.
Vize al?rken; sizden istenecek belgeler her devlet için farkl?l?k göstermektedir arkada?lar ancak tahmin edece?iniz üzere foto?raf, kimlik bilgileriniz, ikametgah ve sicil kayd? gibi klasik belgeler muhtemelen ortak istenilen belgeler olacakt?r. Vize ba?vurusunu nas?l yapabilirsiniz elbette bulundu?unuz yerdeki en yak?n konsoloslu?a tabii ki bu gidece?iniz ülkenin konsoloslu?u olacak. Sizlere önerim Konsoloslukta tav?rlar?n?za kurdu?unuz cümlelere çok dikkat etmenizdir. Çünkü sizleri saf d??? etmek için her türlü yöntemi deniyorlar(tabii ki hepsi de?il).
Vize Ba?vurular?n?zda Dikkat Etmeniz Gereken Husular Nelerdir?
?lk olarak ba?vurunuzu erken yapman?z? tavsiye ederim 1 yada 2 ay öncesi uygundur çünkü i?lemler çok uzun sürebiliyor bunun yan? s?ra pasaport tarihinizin süresini mutlaka kontrol ediniz. Buru?mu? ya da hasarl? bir pasaportla vizeniz kabul edilebilir,gümrükte sizleri bir sürpriz bekliyor olabilir onu da belirtmek istiyorum her an geri gönderilebilir ve herhangi bir aç?klama talebinde bulunamazs?n?z daha do?rusu bulunsan?z bile bu cevap sizi tatmin etmeyecektir.Pasaportunuzun geçerlilik süresi sizlere ba?l?d?r. En önemli husus ?udur, vize ald???n?z an da her ?ey hallolmuyor ülkeye ayak bast???n?z andan itibaren tav?rlar?n?z ve davran??lar?n?z inan?n göze bat?yor çünkü siz oraya ait de?ilsiniz ve küçük bir suçta sizleri gönderebiliyorlar.
Ba?vurunuzu ?ahsen yapman?z? öneririm,ba?vurunuzu eksik belgeler ya da y?pranm?? belgelerle gerçekle?tirmeyin. ??in bir basamak yukar?s? mülakat arkada?lar bu k?s?mda sizinle sohbet edilecek sorular sorulacakt?r bu da gidece?iniz ülkenin sorumlulu?unu ta??yor musunuz ya da amac?n?z do?rultusunda hareket ediyor musunuz gibi kli?e sorular?n cevab? olacakt?r. Samimi ve iyi niyetli oldu?unuz sürece mülakat ba?ar?l? geçecektir ve ülkenin kap?lar? sizlere aç?lacakt?r. Vize istemeyen ülkelerin detayl? aç?klamas? ve listesini sizlere sunaca??m sitede ayr?nt?lar?yla bulabilirsiniz: t?klay?n.