Vitiligo Hastalığı Nedir? Tedavisi Mümkün Müdür?

0
40

4390_zko_teardrop-300x197Sebebi henüz net olarak bilinmemekle birlikte vitiligolular?n % 30’unun ailesinde ayn? durum vard?r.Dolay?s?yla ?rsi bir hastal?k oldu?u yönünde ç?kar?m yap?lmaktad?r.Vitiligo hastalar?n?n ço?unda trioid bozuklu?u, böbrek üstü bezi yetmezli?i ve ?eker hastal??? gibi ikinci bir hastal?k da görülür.
Vitiligo, en çok a??z, burun, göz, üreme organlar? çevresinde ortaya ç?kar.Zamanla daha fazla bölgeye yay?lmas? söz konusu olabilir.
Hastan?n iyile?mesi için ilaç tedavisi, ???n tedavisi ve kozmetik boyalar kullan?lmaktad?r. En çok tercih edilen tedavi yöntemi ise ???n tedavisidir. Bunun yan? s?ra çe?itli ilaç ve kremler kullan?larak güne?e ç?k?lmas? gerekti?ini savunan doktorlar buna gerekçe olarak ise; güne? ???nlar?n?n renk hücrelerini etkileyerek pigment olu?umunu sa?layaca??n? öne sürmü?lerdir.
meraba arkadaslar bu hastal?k bendede vard? cok doktora gittim krem verdiler oda care olmad? en son gittigim doktor tedavisinin olmad?g?n? söyledi cok üzüldüm ama pes etmedm daha sonra kendi yapt?g?m bi kar?s?mdan olan maskeyi kullamaya ba?lad?m. bir kaç gün içinde küçüldü?ünü gördüm kullanmaya devam ettim ve tamamen kurtuldum. bu maskeyi yap?p bir kaç ki?iye daha gönderdim ve onlardada olumlu sonuç oldu. hepsinde ?imdiden küçülme gözle görülür bir durumda. maskeyi kullanmak isteyenlere yard?mc? olurum.kesinlikle kesin sonuç alaca??n?za aminim isteyenlere kullanan ki?ilerle konu?tururum mail adresime mail at?n veya ekleyin yard?m ederim karatas_ercan_cig@hotmail.com tel : 0538 773 07 17