Virtüöz Nedir? Kimlere Virtiöz Denir?

0
29

4390_zko_teardrop-300x197Virtiöz kelimesi asl?nda becerikli, yetenekli anlam?na gelmektedir. Sadece müzik için de?il, genel anlamda bir i?i iyi yapan insanlar için kullan?lan bir kelimeydi.
Heykelt?ra?, ressam, mimar, futbolcu, yazar vb virtiöz olamaz m?? Eskiden olabilirdi ancak günümüzde olamaz. Çünkü virtiöz kelimesi art?k sadece müzisyenler için kullan?lan ve ustal?k anlam?na gelen bir kelime haline büründü.Peki, virtiöz kime denir? Her iyi enstrüman çalan ki?iye virtiöz mü denir?
Enstrüman?n? iyi çalan herkese bu yak??t?rmay? yapabiliriz ancak bu i?in bir de k?stas? olmas? gerekir. Bana göre çok h?zl? enstrüman çalan ki?i ile çok duygulu çalan ki?i aras?nda bir fark olmak zorundad?r.
H?zl? çalmak için çok fazla etüt çal??mak ve pratik yapmak kurald?r. Parmak kaslar?n?z? geli?tirmeniz ve h?zland?rman?z için her gün düzenli olarak bu kurala uyman?z gereklidir. Bir atlet dü?ünün 100 metreyi çok daha h?zl? ko?mak için bacak kaslar?n? geli?tirmesi gereklidir. A??rl?k ile ko?mak vb gibi yöntemlerle her gün düzenli idman yaparak bunu ba?arabilir ve h?z?n? gittikçe artt?rabilir. Benim için çok h?zl? enstrüman çalmakta spor yapmakt?r. Örne?in; h?zl? ba?lama çalmak için her gün düzenli olarak h?z çal??mas? yaparak parmak kaslar?n?z? ve bile?inizi h?zland?rabilirsiniz. Bunun için parmaklar?n?za a??rl?k ba?lamak, parmaklara lastik germek, m?zrap tuttu?unuz elinizin içine a??rl?k koymak gibi pek çok kulaktan kula?a aktar?lan yöntemlerde vard?r. Yani bir nevi ko?ucu gibi spor yaparak daha h?zl? ba?lama çalabilirsiniz. Bu çal??malar?n sonucunda istenmeyen durumlar ile de kar??la?abilirsiniz. Kolunuzu ya da parmaklar?n?z? sakatlayabilirsiniz. Bu sebepten ötürü düz bir ?ekilde a??r bir tempodan h?zl?ya do?ru etüt çal??may? öneririm.
Duygulu çalmak için de her gün düzenli etüt yapmak ?artt?r ancak olaya duyguyu katmak için yani ortaya yorumunuzu katmak için kendinizden de bir ?eyler vermeniz gerekir. Bu hiç ?üphesiz düzenli pratik yapmakla da alakal?d?r ama bu noktada i?in içerisine yetenek girmektedir. Bu ba?lamda virtiözlük için gerekli ko?ullar enstrümana hakim olmak ve ona yorumunuzu katabilmektir. Enstrüman? ile bütünle?en ki?i ustal?k vas?flar?n? ta??r. Geri kalan? pratikten öte bir ?ey de?ildir.
Örne?in; Arif Sa? bir ba?lama virtiözüdür çünkü bir eseri 100 defa çals?n her seferinde farkl? çalmaktad?r ve dinleyen her seferinde eserin icras?nda yeni bir yorum bulur. Hem h?zl? çalabilir hem de yorumunu esere yans?tmaktan geri kalmaz. Sonuç olarak her gün düzenli olarak enstrüman çal??an biri belirli bir düzeye gelebilir, h?zl? olabilir. Ancak o düzeyde sabit olarak kal?r. Bunu daha da ileriye ta??yan ve her gün daha da geli?tiren ki?iye de virtiöz denir.