Veba Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tadavi Yöntemleri Nelerdir?

0
48

4390_zko_teardrop-300x197Bu hastal???n nedeni pis yerler ve buradan insan vücuduna geçebilen bakterilerdir. Pis ve güne? girmeyen alanlar Veba için en uygun ortamlard?r.Bu ortamda sürekli bulunmasan?zda bir kere bula?t??? an sizleri için s?k?nt?l? dönemler ba?layabilir. Genel olarak mikrop vücuda girdi?i andan itibaren yakla??k 1 hafta içerisinde vücut tepki vermeye ba?lar ve belirtiler ortaya ç?kar.Orta Ça? Avrupas?nda nüfusun 3′te 1′i bu hastal?ktan ya?am?n? yitirmi?tir, te?hisin geç yap?lmas? en kötü durumlardan sadece biri… Modern antibiyotiklerle tedavisi mümkün ki birçok geli?mi? ve Bat? ülkeleri bu sorunu a?m?? durumda ancak Asya ve Afrika k?talar?n?n?n baz? kesimlerinde halen daha en büyük sorun ve en büyük hastal?klardan birisidir.Veba’n?n genellikle farelerden bula?t??? konusunda birçok uzman ve ara?t?rmac? hemfikirdir. Ancak aslolan hastal??? bula?t?ran piredir ve bu pire genel olarak ele al?nd???nda farelerde bulundu?u için bu hastal???n temel sebebi fareler olarak gösteriliyor. Peki farelerin sonu? Arkada?lar birçok fare ölümü de bu yüzden gerçekle?iyor bu pirelerin ?s?rmas? ve mikrobu bula?t?rmas? sonucu fare ölümlerinin oldu?u da bilinmektedir.
En büyük ve yayg?n belirtileri;
– kas?k a?r?lar?,
– kan tükürme,
– burun kanamas?,
– deri lekelenmeleri,
– halsizlik.
te?his konuldu?u an da tedavi ba?lar ve bu sürecin atlat?lmas? zor de?ildir ancak geç kal?nd???nda olumsuz sonuçlar do?urabilir ve en önemlisi bu hastal??a yakalanan ki?ilerin korunma amaçl? a?? olmas? da ?artt?r. Hasta ki?inin dili genellikle renksiz daha do?rusu kahverengidir bu da en büyük belirtilerden yaln?zca biri sürekli kuruluk hissetti?iniz andan itibaren doktora ba?vurman?z ve ilaç tedavisi ve güçlü antibiyotiklerle gerçekle?tirilecek tedavi sizleri bu hastal?ktan kurtaracakt?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.