Uzun Yaşamın Formülü Nedir?

0
40

4390_zko_teardrop-300x197Seçti?imiz ya?am tarz?n?n bunda büyük etkisi var ve kendinize özen göstermeniz ba?lang?ç olarak say?labilir. Öncelikle y?l?n belirli bir günü check up yapt?rman?z ?art doktor kontrolünde gerçekle?en bu i?lem sonras? doktorunuz sizlere ne gibi önlemler alman?z? söyleyecektir. Gün içerisinde sürekli oturmak yerine herhangi bir i?le u?ra?abilirsiniz. Bu oturma eylemi içerisinde olmayan bir i? olmal?. Günde 1 ya da 2 saat ayakta kal?p yürüyerek veya hafif ko?ular yaparak ya da küçük bir bahçe üzerinde çal??arak bu i?lemi kolayl?kla gerçekle?tirebilirsiniz.Bilimsel bir ara?t?rma e?itim alm?? ki?ilerin daha uzun ya?ad?klar?n? ortaya koymu? bunu da bir kenara not edelim. ?lginç bir bilgi daha bekar ki?ilerin ya?am süresinin daha k?sa oldu?u ?öyle aç?klayabilirim; Yaln?z insanlar daha pasif ve herhangi bir i?le me?gul de?iller bu da onlar? sa?l?ks?z beslenme ve sa?l?ks?z bir ya?am tarz?na itmektedir.
Gülmek,sa?l?kl? ya?am?n en basit i?levlerinden birisi bunu muhakkak deneyin.Küçük bir ara?t?rma örne?inde beyin egzersizleri ve mizah dergilerinin ömrünüzü uzatt??? aç?klanm??. Spor olmazsa olmazlar?ndan sa?l?kl? ya?am?n… Günde en az?ndan 1 saat hafif yürüyebilir ya da ko?abilirsiniz bu sizi hem çok fazla yormam?? hem de egzersiz yapm?? olursunuz.
Yemek saatleriniz düzenli olmal? ve tüketti?iniz g?dalar?n sa?l?kl? ve sebze a??rl?kl? olmas?na dikkat etmelisiniz. Bol bol su tüketin ve kilonuza dikkat edin sa?l?kl? diyetleri baz? dönemler tercih edebilirsiniz bu sizlere zarar vermez aksine olumlu yol katetmenizi sa?lar. Sigara ve alkol konusundan bahsetmeye gerek oldu?unu dü?ünmüyorum çok fazla e?er uzun ve sa?l?kl? ya?amak istiyorsan?z bu tür maddelerden olabildi?ince uzak durmal?s?n?z…
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.