Uykunun Rüyaya Etkisi Var Mıdır?

0
41

4390_zko_teardrop-300x197Kimi bilim adamlar? rüyan?n beynin bilinçalt? dü?üncelerini yans?tt???n?, kimileri ise isteklerin ve hayallerin bir nevi ki?iyi rahatlatmak için d??a vurumu olarak nitelendirir. Uykunun ilk evresi hafif uykudur. Derin uyku ise ikinci evresidir. Derin uykuda rüya evreleri çok önemlidir. ?nsan rüya görülürken uyand?r?lmamal?d?r. Çünkü rüyadan yoksun b?rak?lan ki?ilerde çe?itli bili?sel (örne?in; uyan?kken dikkat etmede zorluk, dikkat da??n?kl???) ve duygusal (kayg?, h?rç?nl?k) gibi bozukluklar ortaya ç?kabilir. Rüya bir nevi beynin rahatlama ve bo?altma i?lemidir. Bu nedenle rüya görmek iyidir.Rüyalar ço?unlukla ki?inin istekleri, hayalleri ve dü?ündükleri do?rultusunda gerçekle?ir. Tabi ki hiç akl?m?zda olmayan ?eyleri de rüyada görmek mümkündür. Fakat bu rüyalar daha az ve k?sad?r. Rüya bize farkl? bir ?ekilde de sunum yapabilir. Örne?in gün boyunca çiçeklerle ilgili ?eyler dü?ündüyseniz rüyada çiçek yerine çiçekli bir elbise yada o çiçe?in renginde bir araba görebilirsiniz.
Rüyalar sizin bulundu?unuz ortama göre de de?i?iklik gösterebilir. Örne?in uyudu?unuz yer so?uksa, rüyan?zda ü?üdü?ünüzü yada karlar içinde oldu?unuzu görebilirsiniz. Yemek yemeden yatt?ysan?z, rüyan?zda güzel bir lokantada yemek yedi?ini görebilirsiniz. Ve bunun gibi binlerce ?ekilde ç?kar?r senaryosunu rüya. Bu bir koruma sistemidir asl?nda. Uyan?kken yapamad???n?z ?eyleri beyin yap?yormu? gibi alg?layarak bir türlü tatmin duygusu olu?turur vücutta. Bütün bu nedenlerden dolay? rüyalar, uyan?kken dikkat ve ruhsal durumlar için yararl?d?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.