Uykuda Yatış Pozisyonumuz Nasıl Olmalıdır?

0
16

4390_zko_teardrop-300x197 (Fetus yani cenin yat??? pozisyonu): Cenin ?eklinde yani anne karn?ndaym?? gibi k?vr?larak yatmak, d??a dönük ancak duygusal, hassas bir kalbe sahip oldu?unuzu gösteriyor. Bu tür ki?iler birisiyle ilk bulu?malar?nda utangaç olabilir ancak k?sa sürede rahatlarlar. Ara?t?rmalarda 1000 ki?iden %41′inin bu ?ekilde uyudu?u belirlenmi?. Kad?nlar?n erkeklerden 2 kat daha fazla bu poziyonda uyudu?u da tespit edilen di?er bir bulgudur.
– (Kollar yanda dik yat?? pozisyonu): Ço?u ki?i kollar?n? her iki tarafa sark?t?p dik ?ekilde uyuyamaz. Bu ?ekilde uyuyunlar rahat, kalabal??a al??k?n, yabanc?lara güvenen, sosyal insanlard?r. Buna ra?men, bazen kolay aldanabilirler.
– (Ya?l? duru?unda yat?? pozisyonu): Her iki kolunu k?v?rarak ellerini yast???n yan?na veya omuz hizas?na koyan ki?iler do?al insanlard?r. ?üpheci, ku?kucu, iyili?e ?üpheyle bakan özellikler ta??yabilirler. Dü?ünceleri nizde yard?mc? olurlar. Genellikle ilgi oda?? olmaktan ho?lanmazlar.
Yukar?da yaz?l? olan uyku pozisyonlar? üç ana uyku pozisyonu olarak aç?klanmaktad?r. Di?er üç uyku pozisyonu ise serbest yat?? yani yüz üstü yat??, asker yat??? ve deniz y?ld?z? yat???d?r. Uzmanlar?n yapm?? oldu?u aç?klama da yüzü koyun yatmak sindirimi durdurur, deniz y?ld?z? ve asker yat??? pozisyonlar?nda ise s?kl?kla horlama ile kar??la??l?r. Midemizin bask? görmedi?i ve kolay nefes alabildi?imiz düz yat??lar bizim için daha çok sa?l?kl?d?r. Rahat bir uyku sa?lar ve horlamay? büyük oranda azalt?r. Bu ara?t?rmalarda ayr?ca ço?u insan?n uyku pozisyonu de?i?tirmekten ho?lanmad???n? da ortaya koymaktad?r. Bu ara?t?rmalara göre insanlar?n sadece %5′i her gece farkl? pozisyonda uyudu?u ortaya ç?km??t?r.