Uygun Meslek Seçimi ve Geleceğin Meslekleri

0
85

4390_zko_teardrop-300x197Peki neler yapabiliriz? Do?ru meslek, gelece?in mesle?i denen ?ey do?ru mudur ve bize ne gibi faydas? olacakt?r?Öncelikle meslek seçiminden sizlere bahsedece?im daha sonra ise gelece?in meslekleri konusunu ortaya koymaya çal??aca??m. Meslek denilen olgu sizlerin bir ömür boyu vakit geçirece?iniz size ba?l? e?lenceli ya da s?k?c? sorumluluk ortam?d?r.Bu aç?kças? sizlere ba?l?… Meslek seçiminizi yaparken size en uygun i? ve ?artlar yüklenebilece?iniz sorumluluklar ve özellikle bu i?ten zevk al?p almayaca??n?z? analiz etmeniz.
Bu elbette tam olarak sizin elinizde de?il ço?umuz mecbur kald???m?z için baz? i?leri yapmak zorunday?z ancak bize dü?en k?sm? söylüyorum:
– Size en uygun i?i analiz edin
– Yüklenen sorumluluklar kar??s?nda duru?unuzun ne ?ekilde olaca??n? belirleyin
– Bu i?ten zevk al?p almayaca??n?z? inceleyin
– Maddi k?s?m?n yeterlili?ini kontrol edin
– Yapaca??n?z meslekin gelece?i olup olmad???
– Çal??ma saatleri
– Kariyer planlamas?…
De?erli arkada?lar dedi?im bu seçimler sizlere ba?l? olmayabiliyor ço?u zaman ancak sistemin gerektirdi?i s?navlara haz?rlan?rken bu bilinçte olman?z? tavsiye ederim çünkü kimse sevmedi?i bir i?te bir ömür geçiremez.
Gelece?in Meslekleri:
Moleküler Biyoloji ve Genetik: Tar?m,çevre,sa?l?k ve orman bakanl?klar?na ba?l? kurumlar genetik uzmanlar? tercih ediyor,
Enformatik: Birço?umuz bu meslek kolunu duymam?? olabilir.Büyük ?irket ve i?letmelerde donan?msal ve yaz?l?msal i?lerle me?gul olan ki?iler ?irket içi bilgi aktar?m?n? gerçekle?tirmekteler,
Uluslararas? Finans: Uluslararas? finans piyasalar?n? takip ederk eldeki nakiti ya da yat?r?m? en iyi ?ekilde de?erlendirmek için dan??man pozisyonundaki ki?iler,
Görsel ?leti?im Tasar?mc?lar?: Bu meslek ilginizi çekecektir.Reklam sektöründe,Tv sektöründe yer alabilir tan?t?m,reklam ve bu tarz paket i?lerde görev alabilirsiniz,
AB Uzmanl???: Y?llard?r girme konusunda s?k?nt? ya?ad???m?z AB ile ilgili görü?meler,yaz??malar,dü?ünceler…Bunu belki de sizler ba?aracaks?n?z.
Mekatronik Mühendisli?i: Mekanik,elektrik,elektronik,bilgisayar uygulamalar?n?n hepsini birarada bar?nd?r?r.
Elektronik ve Haberle?me Mühendisi: ?leti?im sistemlerinin bak?m,onar?m ve donan?msal i?lemleri sizlere aittir.Büyük ?irketlerde i? bulman?z çok kolayd?r.
Yaz?l?m Mühendisli?i: Bilgisayar destekli çal??malar?n?z belki de bir home office sizleri bekliyor.Yaz?l?m konusunda kendinizi geli?tirdi?iniz takdirde.