Ut (Ud) Nedir?

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Ut’ un gövdesi yar?m armudu and?ran bir yap?ya sahiptir. Gövde k?sm? için sert a?açlardan olan maun, gürgen gibi a?açlar tercih edilir. Arka k?sm? olan s?rt taraf?, yaprak olarak adland?r?lan 20 ile 21 aras? e?it parçadan olu?ur. Sap k?sm?nda bulunan burgular geriye do?ru s?ralanm??t?r. M?zrab? di?er m?zrapl? çalg?lara göre daha uzundur ve parmaklar?n aras?ndan geçirilerek tutulur.Türkçeye ut kelimesi Arapça ud, kelimesinden geçmi?tir. Oldukça eskiye dayanan bir çalg? olan ut, asl?nda lavta çalg?s?n?n Anadolu’da bugünkü ?eklini alm?? ve kullan?lan biçimidir. Lavtaya oranla daha geni? bir gövdeye sahiptir ve boyu daha büyüktür. Ayr?ca lavtada bulunan perdeler ut’ ta perdesiz hale dönü?türülmü?tür.
?ran’ da yayg?n olarak kullan?lan ut, ülkemize Udi Afet Bey taraf?ndan getirilerek bugünkü ?eklini alm??t?r.
Çok eski bir çalg? olan Ut’ un, metodu ülkemizde çok eskiye dayanmay?p 1920’ li y?llardan itibaren yaz?lmaya ba?lanm??t?r. Muhiddin Targan, Nevres Bey, Yorgo Bacanos, Ali R?fat Ça?atay ülkemizin yeti?tirmi? oldu?u önemli ut virtüözlerinden baz?lar?d?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.