UNESCO Dünya Mirasları Listesindeki Değerlerimiz

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Türkiye’deki Dünya Miraslar? ise, UNESCO Dünya Miras Listesine al?nm?? Türkiye’deki de?erlerimizin listesidir. Bu listede 11 adet de?erimiz yer almaktad?r. Bu de?erler:
– ?stanbul’un Tarihi Alanlar?,
– Safranbolu ?ehri(Karabük),
– Hattu?a?(Bo?azköy)-Hitit Ba?kenti(Çorum),
– Nemrut Da??(Ad?yaman-Kâhta),
– Xanthos-Letoon(Antalya-Mu?la),
– Divri?i Ulu Cami ve Darü??ifas? (Sivas),
– Truva Antik Kenti (Çanakkale),
– Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne),
– Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) kültürel olarak Dünya Miraslar? Listesinde yer alm??t?r.
– Pamukkale-Hierapolis(Denizli
– Göreme Milli Park? ve Kapadokya(Nev?ehir) ise hem kültürel, hem de do?al miras olarak listeye al?nm??t?r.Bu listenin d???nda geçici olarak Dünya Miraslar? Listesine al?nan de?erlerimiz de mevcuttur. ?lk defa 1994 y?l?nda UNESCO Dünya Miras Listesine geçici olarak iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012 y?llar?nda güncellenmi?tir. Bu geçici listede de toplam 37 adet varl???m?z bulunmaktad?r. Bu de?eri varl?klar?m?z aras?nda ?unlar yer almaktad?r:
– Ahlat Eski Yerle?imi ve Mezar Ta?lar? (Bitlis),
– Alahan Manast?r? (Mersin),
– Alanya(Antalya),
– Afrodisias Antik Kenti (Ayd?n),
– Bursa ve Cumal?k?z?k Erken Osmanl? Kentsel ve K?rsal Yerle?imleri,
– Diyarbak?r Kalesi ve Surlar?,
– Efes (?zmir),
– Harran ve ?anl?urfa Yerle?imleri (?anl?urfa),
– ?shakpa?a Saray? (A?r?),
– Karain Ma?aras? (Antalya),
– Konya Selçuklu Ba?kenti (Konya),
– Likya Uygarl??? Antik Kentleri (Antalya ve Mu?la),
– Mardin Kültürel Peyzaj Alan? (Mardin),
– Perge Antik Kenti (Antalya),
– Sagalassos Antik Kenti (Burdur),
– Selçuklu Kervansaraylar? Denizli-Do?ubayaz?t Güzergâh?,
– St. Nicholas Kilisesi (Antalya),
– Sümela Manast?r? (Trabzon),
– Bey?ehir, E?refo?lu Camii (Konya),
– Hatay, St. Pierre Kilisesi (Hatay),
– Bergama (?zmir),
– Göbeklitepe Arkeolojik Alan? (?anl?urfa),
– Ani Tarihi Kenti (Kars),
– Aizanoi Antik Kenti (Kütahya),
– Beçin Ortaça? Kenti (Mu?la),
– Birgi Tarihi Kenti (?zmir),
– Gordion (Ankara),
– Hac? Bekta? Veli Külliyesi (Nev?ehir),
– Hekatomnos An?t Mezar? ve Kutsal Alan? (Mu?la),
– Ni?de’nin Tarihi An?tlar? (Ni?de),
– Mamure Kalesi (Mersin),
– Odunpazar? Tarihi Kent Merkezi (Eski?ehir),
– Yesemek Ta? Oca?? ve Heykel Atölyesi (Gaziantep),
– Zeugma Arkeolojik Siti (Gaziantep) kültürel olarak listede yer almaktad?r.
– Güllük Da??-Termessos Milli Park? (Antalya),
– Kekova (Antalya) hem kültürel hem de do?al miras olarak geçici listede yer alm??t?r.
Bu listelerin yap?lmas?n?n amac?; evrensel ve kültürel de?erlerimizin tüm Dünyaya tan?t?lmas? ve korunmalar? için uluslar aras? kaynaklardan yararlan?larak gelecek nesillere tarihimizi en iyi ?ekilde aktarmakt?r ve gelecek nesillerde tarih bilincini do?ru biçimde olu?turmakt?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.