Un Patlaması Nedir?

0
25

4390_zko_teardrop-300x197Un bir karbonhidratt?r. E?er havadaki karbonhidrat miktar? metreküpte 50 gr.’ ? bulursa ufak bir k?v?lc?m bile bu karbonhidrat? tutu?turmaya yeter. Un tozu ise çok küçük oldu?undan ve havaya çabuk yay?labildi?inden çok h?zl? bir ?ekilde yanar. Un miktar? da ortamda fazlaysa seri patlamalar ya?an?r. Zaten un tozunun yanmas? patlayarak olur. Tehlike arz eden durum havaya kar??an un tozlar?d?r. Yoksa yerde bulunan unun bir tehlikesi yoktur. Çünkü yanman?n gerçekle?mesi için gereken ?artlardan biri de maddenin havayla temas?d?r. Ayn? durum ?eker, çok ince tala?lar vb.’ de de söz konusudur. Depolarda gerçekle?ebilecek bu patlamalar bas?nc?n etkisiyle trajik bir büyüklü?e ula?abilir. Yani aç?k havada gerçekle?en bu tür patlamalar?n etkisi çok az olur. Bas?nc?n etkisiyle bu depolar tehlikeli bir hal al?r ve önlemler bu yüzden getirilmi?tir. Evlerde kullan?lan unlar?n bir tehlikesi yoktur. Çünkü metreküpte 50 gr. un tozunun bulunmas? için çok büyük miktarlarda un gerekir. Bu da ancak depolarda bulunabilir.Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.
Hiçbir cihaz?n ula?amayaca?? benzersiz özelliklere sahip olan gözün, neden dijital birimlerle tarif edilemeyece?ini aç?kl?yoruz.