Ultrason Nedir? Nasıl Çalışır?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197Nas?l Çal???r?
Bu cihaz?n as?l noktas? ses dalgalar?d?r.Asl?nda bu k?s?m insanl?k ad?na da çok önemli çünkü zarars?z ve bir o kadar da kullan?m? kolay bir cihaz. Ses dalgalar? vücut içerisinde daha do?rusu dokular aras?nda rahatl?kla yay?larak bunlar? görüntü olarak yans?t?yor.Cihaz,t?p alan?nda son 40 y?l?n en kullan??l? ürünü olarak görülüyor daha önceki ürünlerde görüntü fazlas?yla karanl?k ve küçük boyalar ?eklinde yans?yordu.Prob, CPU ve ç?kt? üniteleri olarak 3 bölümden olu?ur özetle bu bölümlerin görevlerini aç?klayacak olursak;
?lk olarak vücuda ses dalgalar? gönderilir bu i?lem Prob sayesinde gerçekle?ir. Dalgalar, yans?yarak Prob taraf?ndan tekrar al?n?r ve merkeze CPU’ya gönderilir. CPU bu noktada dalgay? yans?tan olu?umun prob’a göre uzakl???n? hesaplar ve bu i?lem çok çok k?sa sürede gerçekle?tirilir. CPU bu süreçten sonra uzakl?k ve yak?nl??? ayarlayarak monitöre 2 boyutlu bir ?ekilde aktar?r ve görüntü olu?umunu sa?lar. Doktor Ian Donald’?n ba?rolünü üstlendi?i bu harika cihaz günümüzde t?b alan?n?n vazgeçilmezlerinden ve en büyük yard?mc?lar?ndan bir tanesi olmay? ba?ard?.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.