Ufo Nedir ? Ufolar Gerçekten Var Mıdır ?

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Bundan öncede NASA da görevli Edgar Mitchell ad?ndaki eski bir astronotun, “NASA y?llard?r insanlar? kand?r?yor ufolar gerçekten var” ?eklindeki aç?klamas? sonucu kafalarda soru i?areti say?s? artm??t?. Ayr?ca Mitchell aç?klamas?nda 1947′de New Mexico’nun Roswell ?ehrinde meydana geldi?ine inan?lan ufo kazas?n?n da gerçek oldu?unu orada ya?ayan ve kazay? gören köylülerin konu?mamalar? konusunda askeriyeden bask? gördü?ünü de söylemi?ti. Ayr?ca bu astronot 1971′de Apollo 14 adl? uzay arac?yla Ay görevine kat?lm?? ve o görev s?ras?nda da ufolar? görmü?.Ufo ve Roswell kazas?yla ilgili bu söylem sadece bu astronota ait de?il, Amerikal? eski bir asker de 60 y?l önce Roswell askeri üssü yak?nlar?na dü?en ufo ile ilgili olarak “dü?en cismin içerisinde uzayl? cesetleri oldu?unu ve amerikan ordusunun bu gerçe?i gizledi?ini” söylemi?ti. Yine o dönemde üssün halkla ili?kiler subay? olan ve 2008 y?l?nda ölen Walter haut ad?ndaki askerde ölümünden sonra aç?lmas?n? istedi?i mektubunda ABD’nin sahip oldu?u bir çok teknolojiyi bu kazadan sonra elegeçirilen dünya d??? uzay meki?inden ald??? yazm??t?. Roswell’de dü?tü?ü söylenen bu uzay arac? ile ilgili olarak bir de video var ancak bunu ya? s?n?r? nedeniyle sak?ncal? gördü?üm için yaz?ya eklemek istemiyorum.
Bunlar? da söyledikten sonra ufo konusuna girmek istiyorum.
Ufo Nedir ?
?ngilizce Unidentified Flying Objects yani “Tan?mlanamayan Uçan Cisimler” kavram?n?n k?saltmas?d?r. Ufoyu tan?mlayan ki?iler kimi zaman bir daire ?eklinde kimi zaman puro ve kimi zamanda elips ?eklinde oldu?unu söylemektedirler. Güncelli?ini koruyarak günümüze kadar gelen ufo hikayeleri, geçmi?ten beri insanlar?n merak konusu olmu? ve olmaya devam etmektedir. Ancak son y?llarda ufo dosyalar?nda art?? görülmektedir. Son olarak Danimarka hükümeti 15.000 gizli ufo dosyas?n? aç?klam??t?r.
Gözlemlenen Ba?l?ca Ufo Tipleri :