Ucuz uçak biletini nasıl alırım?

0
59

plusflycomUçak seyahatleri son dönemin çokça tutulan trendi halini ald?. Özellikle asker ve ö?renciler aras?nda talep oranlar?n?n artmas? aileleri de uçak bileti almaya yöneltiyor. Kulland?ktan sonra de?il hava yolu ?irketleri aras?nda da yap?lan kampanyalar, uçaklar?n otobüslerin önüne geçebilece?inin yolunu çiziyor.

Birçok yolcu SunExpress gibi hava yollar? ile uçak yolculu?unu hiç yapmadan önce baz? tereddütler içinde kal?yor. Konu hakk?nda pek bir bilgi olmamas?ndan dolay? vazgeçmeler sa?l?yor. Otobüs yolculuklar? hakk?nda en az?ndan büyüklerden bilgi alabiliyoruz ama birço?umuz için uçak kullan?m? bu ?ekilde olmuyor. Halk aras?nda yeni yeni kullan?m? artt??? için ço?u yolcu kendi ke?fetmek zorunda kal?yor. Uçak biletlerinin al?m? a?amas?ndan yolculuk sonras?na kadar birçok soru i?areti var. Bizde bu soru i?aretleri aras?nda uçak biletlerini nas?l ucuza al?r?z bundan bahsedece?iz.

Uçak biletleri alman?n birden fazla yolu vard?r. ?nternet üzerinden, acentelerden, hava limanlar?ndan ya da ça?r? merkezlerinden uçak bileti alabilirsiniz. E?er konu hakk?nda hiçbir bilginiz yoksa kabaca bir ara?t?rma yapmal?s?n?z. Bunu bireysel olarak yapman?z soru i?aretlerini daha olu?madan bitmesini sa?layabilir. ?nternet üzerinden gitmek istedi?iniz yer hakk?nda bir arama yap?n. Fiyatlar?, saatleri ve varsa hava liman? hakk?nda bilgiye bu kaba ara?t?rmadan yola ç?kabilirsiniz. Çünkü gidece?iniz yerde hava liman? yoksa ya da aktarmal? yüksek fiyatlar uçu?lar ç?k?yorsa ara?t?rman?z? sonland?rmaya yöneleceksiniz. Bazen iki yak?n ?ehir aras?nda uçak bileti almak yerine otobüs bileti daha mant?kl? olmaktad?r.

Fiyatlar, saatler ve hava liman? ula??m? gibi bilgilere bakt???n?zda kar??n?za uygun olabilecek yollar ç?k?yorsa buradan ba?lamak daha kolay olacakt?r. Örne?in ?zmir ?stanbul uçak bileti sat?n alaca??n?z zaman öncelikle kampanyalara bakman?z sizi ileri götürecektir. Kampanyalar bileti ucuza alman?z? ya da yan?nda ekstra bir ürüne sahip olman?z? sa?layabilir. Ucuzluk üzerine kampanya yap?lan bir dönemde herhangi bir uçak biletini normal de?erinin çok çok alt?nda alabilirsiniz. Kampanyalar? kontrol etmek için ise firmalar?n kendi siteleri ve haber siteleri üzerinden arama yapabilirsiniz. En pozitif sonuçlar? bu yol ile elde edebilirsiniz.

Ça?r? merkezlerini arayarak bilet alabilir ve biletler hakk?nda bilgi alabilirsiniz. Bilet fiyatlar?n?n s?n?f?n? sorabilirsiniz ya da uçakta fiyat?n ne zaman yükselece?ini sorabilirsiniz. Çünkü o an bileti alamay?p sonraya b?rak?rsan?z daha yüksek bir fiyat ödemek durumunda kalabilirsiniz.  Ça?r? merkezi üzerinden her zaman net bir bilgi alamayabiliyorsunuz ama en az?ndan yol gösterebilirler. Hatta baz? temsilcilerin yard?m? ile her ?ey daha kolay bir hale gelebilir.

Toplu sat?? gerçekle?tiren acenteler ise bu konuda size yard?mc? olmaktad?r. Hemen her firma uçu?lar?n? kontrol edebildikleri için tüm firmalar aras?nda k?yaslama yaparak sizi büyük bir külfetten kurtarabilirler. Ayr?ca son dönemlerde bu i?lemlerin internet üzerinde artmas? ile büyük bir kolayl??a kap?lar aç?ld?. ?ki güzergah aras?ndaki tüm alternatiflere tek seferde bakabilece?iniz plusfly.com gibi birçok siteler kuruldu. Bunlar aras?nda güvenilir olan? seçmeniz gerekiyor. Google bu konuda kalite ve ?effafl?k anlay??? ile size yard?mc? olmaktad?r.