Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler Nelerdir?

0
27

4390_zko_teardrop-300x197Uzun süren sava?lar ve fethedilen topraklarda birçok milletle ileti?im kurulmu? ve onlar?n dillerinden bir parça al?nm??t?r. Kültürel farkl?l?k ve de?i?im dedi?imiz olay k?smen budur. Dil ve alfabe konusunda 5 farkl? alfabe bizlere yans?t?lm??t?r.1) Göktürk Alfabesi:
Metinleri isim olarak Göktürk veya Orhun olarak adland?r?l?r.Orhun’da yerle?imde bulunmu? Türkler taraf?ndan kullan?lm?? ve düzenlenmi?tir.Bu alfabeyi Hunlar,Göktürkler ve Türk kavimler kullanm?? ve eklemelerde bulunmu?lard?r. Göktürk alfabesi 38 harften meydana gelmektedir.Dördü sesli olup, sekiz sesi kar??lar, geri kalan harfler sessiz harf statüsündedir. ?lginç olan ise;ok, ko, uk, ku, ük, kü, nç, nd, gibi heceler kendine has harflerle gösterilir. Sa?dan sola do?ru yaz?l?r bu alfabe ve bu ?ekilde okunur.
2) Uygur Alfabesi:
Göktürklerden sonra kurulan Uygurlar taraf?ndan adland?r?lm??t?r bu alfabe. 18 adet i?aretten,sembolden meydana gelmi?tir.4 sesli harf geri kalan harfler ise sessiz harf olarak bilinir. Sa?dan sola yaz?l?? mevcuttur ve harfler birbirine biti?ik olacak ?ekilde yaz?l?r. Bu yaz?n?n katiplerine yani yaz?c?lar?na Bu yaz?n?n katiplerine, bak??, bak??geri veya serbah?? ad? verilmektedir.
3) Arap-?slam Alfabesi:
Türklerin ?slamiyeti kabulünden sonra gerçekle?en bu dönemde bu alfabe ön plana ç?km?? ve yayg?n olarak kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Arap alfabesi 28 harftir ancak Türklerin kulland?klar? 31 ile 36 harften meydana gelmektedir. Bu alfabe ile Türk islam tarihinde birçok eser verilmi?tir. Sa?dan sola yaz?l?r. Kullan?m? zor gibi görünse de harflerin ö?renimi çok da zor ya da u?ra?t?r?c? de?ildir.