Türklerin Savaş Taktikleri

0
45

4390_zko_teardrop-300x197Kurt Kapan? ya da Turan Takti?inin nereden geldi?ini inceleyecek olursak;
Bilindi?i gibi k?? aylar?nda özellikle da?larda ya?ayan hayvanlar yiyecek s?k?nt?s? çekmektedir. Dolay?s?yla uzun bir süre aç kalmaktad?rlar. Kurtlarda aç kalan hayvanlardan biridir.Ancak kurtlar?n çok kurnaz bir takti?i vard?. Kurt sürüsü kendi aralar?nda 2 gruba ayr?lmaktayd?. ?lk grup kendini biraz riske atan fedai gruptu.?kinci grup ise pusuda bekleyen gruptu.1. grup az bir say?yla köpeklerin yerle?im yerlerine sald?r?r ve köpekleri k??k?rt?rd?. Az bir süre dala?t?ktan sonra yeniliyor gibi yap?p kaçmaya ba?lard?. Fedai kurt grubunun kaçt???n? gören köpekler hemen arkas?ndan sald?r?rd?. Ancak yerle?im yerlerinin d???nda onlar? büyük bir sürpriz beklemekteydi.Hilal ?eklinde dizilmi? olan pusuda bekleyen ve say?lar? çok olan 2. grup köpekler hilalin içine tamamen girince pusu grubu hilalin uçlar?n? kapatur ve çember içindeki köpeklere sald?r?r. Ve köpekleri parçalayarak kar?nlar?n? doyururlar. Bu takti?e eski türkler Kurt kapan?, Turan Takti?i, K?skaç Muhaberesi, ya da Hilal Taktit?i demektedirKurt oyununun sava?larda uygulanabilmesi için ordunun h?zl? manevraya  ve yetenekli okçulara sahip olmas? gerekmektedir. Roma ?mparatoru Sezar bunu denemi? ama ordusuna ba?ar?yla uygulatamam??t?r. Türkler yapt??? ço?u sava?ta dü?mandan az say?da olmu?tur. Sava?? kazand?ran yapt?klar? taktikler olmu?tur.
Türklerin Turan (Kurt Kapan? ) Takti?i Uygulad??? Baz? Sava?lar:
1-Malazgirt Meydan Sava??
2-Mohaç Meydan Sava??
3-Kurtulu? Sava??n?n Baz? cephelerinde
Sakarya Sava??ndaki Taktik
Mustafa Kemal ‘in uygulad??? bir taktiktir. Savunma takti?i olarak dünya literatüründe yerini alm??t?r. Atatürk ” Hatt? müdafaa yoktur,sath? müdafaa vard?r” sözleriyle ba?layan bu taktikte yan?ndaki birli?in çekildi?ini görsen bile ona tabi olmay?p bulunulan  yerde mevzi sonuna kadar savunulmaktad?r.
SAD PLÂNI
Sad harfinin kuyruk k?sm?na süvariler, güneyine ilk ordu, do?usuna 2. Ordu yerle?tirilerek, dü?mana sar?l?n?r.  Sava? sald?r? ve sarma harekat?ndan ibaret olup Büyük Taarruzda ba?ar?yla uygulanm??t?r.