Türkiye’ye İnternetin Gelişi ve Gelişimi

0
35

4390_zko_teardrop-300x1971994′ te Ege Üniversitesi, 1995′ te Bilkent Üniversitesi, yine ayn? y?l Bo?aziçi Üniversitesi ve 1996′ da ?stanbul Teknik Üniversitesi ba?lant?lar? gerçekle?tirildi. 1993 y?l?nda ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi web sitesi olu?turdular. Bu web siteleri Türkiye’ deki ilk web siteleridir. 1994 y?l?nda ç?kar?lan yasa ile bu alandaki tek yetkili Türk Telekom oldu. Özel hizmetlerin sa?lanmas?n? da Türk Telekom düzenleyecekti. Bu tarihten sonra internet hesaplar? kurumsal olarak sat??a sunuldu. Bu dönemde, ilk internet dergisi CISN ( Computing & Information Services Newsletter ) ad?yla yay?n hayat?na ba?lad?. Bu dergi ODTÜ taraf?ndan düzenleniyordu. 1994-1995 E?itim-Ö?retim Y?l?nda ODTÜ internet tabanl? ö?renci kay?t sistemini uygulad?. 1998′ de Ö?renci Bilgi Sistemi’ ne dönü?türüldü. 1995′ te TR-Net kuruldu ve bu ilk internet servis sa?lay?c?m?zd?. ÖSYM s?nav sonuçlar? ve seçim sonuçlar? ilk defa 1995′ te internet üzerinden aç?kland?. Bu i?lemde ODTÜ sunucular? kullan?ld?.Türkiye’ deki ilk sanal miting Tur-Net taraf?ndan gerçekle?tirildi. Ayn? zamanda Tur-Net 1996 y?l?nda kurulmu?tu ve ilk internet altyap?s?yd?. Yine ayn? y?l ULAKB?M ( Ulusal Akademik A? ve Bilgi Merkezi ), TÜB?TAK taraf?ndan olu?turuldu. Bu merkez kurdu?u ULAKNET a??yla bilgi hizmeti veriyordu. 1998 senesinde ise Ula?t?rma Bakanl???’ na ba?l? ?nternet Üst Kurulu kuruldu. Daha sonraki y?llarda ismi de?i?tirildi ve ?nternet Kurulu olarak i?levini yerine getirmeye devam etti.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.