Türkiye’nin Yerli Üretim Güdümlü Mermisi: SOM

0
15

4390_zko_teardrop-300x197Som güdümlü mermisi hem kara hem de deniz unsurlar?na kar?? kullan?lan ve at&unut hassas sald?r? silahlar? ailesindendir. Öncelikli olarak geli?mi? dahili seyrü-sefer sistemini tamamlay?c? olarak gps kullanmaktad?r. Arazi referas? destekli seyrü-sefer radar? mermiye uçu?u esnas?nda alçak irtifa uçu? ve yerel savunma sistemerini a?ma imkan? sa?lamaktad?r.
Geli?tirici firman?n aç?klamalar?na göre; mermi geli?mi? geometrik ve aerodinamik yap?s? ve merminin radar kesit alan?n? azaltan dü?ük a??rl?kl? kompozit elemanlar sayesinde benzer güdümlü mermi sistemlerinden ayr?lmaktad?r. Müstakil hedeflere hücüm safhas?nda hassas bir sald?r? için,mermi infrared bir kamera ile elde etti?i görüntüyü at?? öncesi mermiye yüklenmi? benzer hedeflere ait bir imza veritaban? ile kar??la?t?r?r. Bu kamera ayn? zamanda uçu? rotas?ndaki dönü? noktalar?n?n fotoraflar?n? çekip bu foto?raflar? daha önceden bulunaca?? tahmin edilen pozisyon bilgileri ile k?yaslayarak seyir sistemini güncellemek için de kullan?l?r. Bu ?ekilde gps kullan?m?nda meydana gelebilecek herhangi bir k?s?tlama ya da ar?za durumunda, mermi arazi referansl? radar? ve infrared kameras? ile kendi dönü? noktalar?n? izleyebilecektir. Mermi üzerinde iki kanall? bir datalink sistemi mevcut olup, gerekti?inde uçu? esnas?nda görev de?i?ikli?i yap?lmas?na imkan tan?maktad?r. (3)(4)(5)
Mermi ayn? zamanda mü?terek sald?r? uça??n?n (JSF) iç istasyonlar? ile uyumlu ?ekilde dizayn edilmi?tir.(5)
Merminin dizayn amac? komuta kontrol merkezleri,hava savunma füzeleri, limana ba?l? uçak ve süüstü gemileri gibi askeri hedeflere kar?? yüksek do?rulukla sald?r? yapabilmektir.(6)