Türkçe Olimpiyatları

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Son haftalarda Türkiye’ye bakt???m?zda y?llardan beri üzerinde çal??m?? oldu?u çok büyük bir projenin bugün  meyvelerini yava? yava? toplad???n? görüyoruz. Üstelik bu sadece Türkiye için de?il insanl?k alemi için de çok önemli bir eylem. Dü?ünün ba?ka bir ülkeden gelen insanlar ?u an sizin ülkenizde sizin dilinizi bar?? u?runa konu?maya ve yaymaya çal???yorlar. Toplumunuza ait ?ark?, ?iir ya da tekerlemeleri en içten duygular?yla tekrarlay?p hem sizin hemde insanl???n his ve hassasiyetlerine iyi anlamda etki etmeye gayret ediyorlar. ?nan?n bu i? gerçekten çok zor. Ço?u zaman iyi niyetli oldu?unuzu insanlara anlatamazs?n?z bile ama diyorum ya bu bir bar?? projesi ve bu projenin en etkili üyeleri de çocuklar.Saf ,temiz hile ve yalandan uzak bir bar?? eli. Kanl? ve dünyaya bir çok zulüm getirmi? herhangi bir devletin kendini çok zeki zanneden sözde bar??ç?l diplomat? de?il. Bu çocuklar?n söylemek istedikleri tek bir ?ey var o da insanl???n gelece?inin kendileriyle beraber devam edece?i gerçe?i. ?ahsen ben inan?yorum ve onlara güveniyorum. Ayr?ca hepsiyle gurur duyuyorum. Eklemeden edemeyece?im. Afrikal?, Asyal?, Avrupal? ya da dünyan?n herhangi bir k?tas?ndan Türk olmayan bir ki?inin Türkçe konu?mas? bana büyük haz veriyor. Duygulan?yorum. Bu ülke bu i?i nas?l ba?arabilmi? diye.
Yap?lan yolsuzluklar? örtmek için k?l?f bunlar. Binlerce okuldan, yüzlerce ülkeden insanlar? toplay?p Türkiye’ ye getirip yedirip içirip bar?nd?rcaks?n, sonra vak?f okulu bunlar diye yutturacan insanlara. Kayna?? aç?klanmayan para temiz de?ildir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.