Türk Mitolojisi ve Unsurları

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Mitolojik ögelerin olu?umunda eski dönemlerde insanlar?n ya?ad?klar? do?a olaylar?n? ola?anüstü güçlere ba?lamalar? ve bundan etkilenmeleri etkili olmu?tur.Bu güçleri çözemedikleri için hayal güçlerini kullan?p mitolojik ögeler üretirlerdi.Bu mitolojik ögeler oldukça de?i?ik ve ola?anüstü özelliklerle ve görünümlerle tasvir edilirdi ki insanlar onlar? kahramanlar? olarak görürlerdi.Türk mitolojisine bakt???m?zda genel olarak destanlara konu olan belli ba?l? baz? simgelerin mitoloji ögeleri olarak kullan?ld???n? görürüz.Bozkurt,Ay ve Y?ld?z , Su ,I??k , Ate? ve A?aç Türk mitolojisinde yer alan ögelerdir.Türk mitolojisinin en ilksel örneklerini Altay da?lar? bölgesinde bulmak mümkündür.Uzun süre bu co?rafyaya hakim olmalar? ayn? zamanda de öncesinde bu bölgede ya?am?? ?rklar?n yap?lar?ndan da etkilenmeleri Türklerin bu bölgeyle alakal? de?i?ik mitler olu?turmas?na yard?mc? olmu?tur.Sadece Türk mitolojisinde yer alan bir mit olamamakla birlikte Orta Asya ‘ dan toplanan bütün yarat?l?? destanlar?na göre,yeryüzü ba?lang?çta büyük bir okyanus ile kapl?yd?.
Bunun örne?ine bir Altay efsanesinde rastlanmaktad?r:
‘’Yerin yer oldu?unda, sular yeri sarard?,
Ne gök, ne ay, ne güne?, ne de bir dünya vard?.
Tanr? uçar dururdu, insan o?luysa tekti,
O’da uçar, uçard?, sanki Tanr?yla e?ti.
Uçar, hep uçarlard?, yer yoktu konmazlard?,
Tanr? idiler çünkü, ondan yorulmazlard?.
Yoktu Tanr?n?n hiçbir, ba??nda dü?üncesi,
?nsan o?lunun ise, durmad? hiç hilesi.’’

(Altay efsanesinden al?nt?d?r)
Altay Türklerini burada ad? geçen ve yarat?c? Tanr? olarak tasvir edilen Tanr?lar? ‘’Bay-Ülgen’’dir.Kendisi yerle gök aras?nda yüce Tanr?n?n elçisi olarak bulunuyordu.Bu nedenle Büyük Tanr? dünyay? yaratmadan önce ‘’Bay-Ülgen’’i bütün kutsal varl??? ile sarm??t?.Bu mitteki inan??a göre O dünyay? üretmek için ,Tanr? taraf?ndan yeryüzüne gönderilmi?ti.Bunun yan?nda yine Altay efsanelerine göre her ne kadar dünya yarat?ld???nda her yer okyanus olarak dü?ünülse de insano?lunun asl? su de?il toprakt?r.Türk mitolojisinde insan ki?io?lu ad?yla tasvir edilmi?tir.Türk mitlerine göre ki?io?lu kainat?n üç önemli varl???ndan biriydi.Göktürk yaz?tlar? ?öyle diyordu: “Yukar?da gök, a?a??da yer yarat?ld???nda, ikisi aras?nda da ki?i o?lu yarat?lm??”. Bundan da anla??l?yor ki, “?nsano?lu”, gök ile yer gibi, Tanr?n?n yaratt??? büyük varl?klardan biriydi.