Tüp Bebek Uygulaması Nedir? Zararları Nelerdir?

0
41

4390_zko_teardrop-300x197?lk a?amada erkek ve kad?n üreme hücreleri en uygun s?cakl?kta, uygun ko?ullarda yakla??k 2 gün bekletilir. Bu süre içerisinde yumurtalar?n bir k?sm? döllenmi? hale gelir. Döllenmi? yumurtalar anne rahmine yerle?tirilir. Bu i?lem tabii ki farkl? yöntem ve tekniklerle yap?l?r ve o kadar da basit bir süreç de?ildir. Tüm bu a?amalardan sonra kad?nlar?n birço?u gebe kal?r fakat dü?ük ihtimali de yüksektir. Tüp bebek tedavisinde hiç gebe kalmayan kad?nlar da vard?r yani bu i?lemler kesin sonuç vermeyebilir. Tüp bebe?in tek hedefi,normal yollarla gebe kalamayan kad?nlar?n gebeliklerini sa?lamakt?r. Yap?lan ara?t?rmalara göre gebe kalma oran? %50′den fazla ancak az önce de belirtti?im gibi dü?ük ihtimali ve gebe kalamama durumlar? da mümkündür.
Tüp Bebek Uygulamas?n?n Zararlar? Nelerdir?
Kullan?lan ilaçlar ve tedavi yöntemleri kimi zaman olumsuz sonuçlar da do?urabilir bunlar?n baz?lar?;
– Yumurtal?klarda a??r? büyüme
– Yumurtal?k kanseri riski
– Embriyonun genetik yap?s?nda bozulmalar
– Do?an bebeklerde erken ya?lanma belirtileri
– Yumurtalarda zedelenme…
Buna benzer birçok yan etki mevcuttur fakat belirtilen riskler kesinlikle gerçekle?ecek diye bir durum söz konusu de?ildir olmas? muhtemel etkiler yukar?da belirtilmi?tir. Do?al yollarla k?yaslanamaz bir yöntem fakat yaz?n?n ba??nda da belirtti?im gibi tüp bebek yöntemi normal yollarla gebe kalamayan kad?nlar için uygulanmaktad?r.