Tungsten (Volfram) Metali Nedir?

0
47

4390_zko_teardrop-300x197Tungsten metalinin hem kendisi hem de bile?enleri CaWO4 (scheelit) ile (Fe, Mn) WO4) yani Volframitten elde edilir. Ele geçirilen bu metalin tamam?na yak?n? demir ala??mlar?nda ve çeliklerin haz?rlanmas?nda kullan?l?r. Bir ba?ka üretim yöntemi de elektrik arkl? bir f?r?n yard?m?yla kok kömürüne veya antrasitle tepkimeye girmesini sa?lamakla yap?l?r. Ürün düzgün elde edilebilmek için ilk önce elekromanyetik yöntemle zenginle?tirilir ard?ndan içindeki arsenik ,kükürt, fosfor, silis gibi bile?enlerden ar?nd?r?l?r. Sodyum karbonatla i?lenmek suretiyle de hidroklorik asitle bozundurularak Tungsten tozo elde edilir.Tungste’nin kullan?m alanlar? oldukça geni?tir. Bu i? alanlar?na bir göz at?ld???nda Tungste’nin Akkor lamba filamalar?n?n yap?m?nda, elektrikli f?r?nlar?n rezistanslar?nda, x ???n? yayan antikatot tüplerin ve elektrik kontak parçalar?n?n yap?m?nda, radyasyon önleyici ekranlar?n geli?tirilmesinde, h?zl? kesme çeliklerinin haz?rlanmas?nda ve güçlendirilmesinde ayr?ca kesme derecelerinin inceltilmesinde, motorlardaki egzos supaplar?n?n kaplanmas?nda, tel çekme kal?plar?n?n kumlama makine memelerinin, pnömatik matkap uçlar?n?n yap?nda, uçak , gemi , i? makinelerinin ve demir yollar?n?n yap?m?nda kullan?ld??? görülür.
Bu metali Carl Wilhelm Scheele bulmu?tur ancak element üzerinde daha fazla çal??arak onu geli?tiren ve yapay olarak elde eden Torbeen Bergman’d?r. Metal üzerinde yap?lan ara?t?rmalar onun kalay beyazl???na sahip ate?e dayan?kl? bir materyal oldu?unu ayr?ca asitlere kar?? uzun süre direnç gösterdi?ini ortaya koymu?tur.
Dünyadaki Tungsten (rezerve eden) üreten ülkelere bak?ld???nda yar?s?ndan fazlas?n?n Çin ve Rusya ile beraber eski Sovyet topraklar? üzerinde oldu?u görülür. Bu ülkeleri Kanada , Kuzey Kore ve Birle?ik devletler takip eder. Say?lan ülkeler dünya rezervinin neredeyse %80 ‘ini olu?turmaktad?rlar. Türkiye’de ki yataklar ise Bursa Uluda?’da ve Keban ku?a??nda yer almaktad?r. Uluda?’da elde edilen veriler cevherin y?ll?k 550.000 ton civar?nda üretilebilece?i yönündedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.