Tüm Yönleriyle Nesir

0
32

4390_zko_teardrop-300x197?imdi bu üç grubu inceleyelim;1.D?VAN EDEB?YATINDA NES?R:
Divan Edebiyat?nda nesir, naz?ma göre daha a?dal? ve süslü bir yap?dad?r. Yani Türkçe kelimeler az, Arapça ve Farsça kelimeler çok s?k yer tutar. Divan Edebiyat?nda nesre in?a, nesir yazanlara da mün?i denirdi.
Divan Edebiyat?’n?n tarih ve bilim kitaplar?nda kullan?lan dil, “orta” bir dildir. (yani sadenin biraz daha süslüsü, çok süslü olmayan bir dil) Çünkü bu eserlerde anlat?lmak istenen bilgilerin, okuyucular taraf?ndan kolay anla??lmas?n? isteyen bir tutum vard?r. Bu yüzden böyle eserlerde yar? Türkçe Yar? Farsça bir dil kullan?lm??t?r.
14. yüzy?l içinde do?u masallar?ndan yap?lan çevirilerde kullan?lan dil, daha çok Türkçe’dir. (Kelile ve Dimne gibi) Fakat Büyük Selçuklu ?mparatorlu?u devrinde Farsça’ya özenti duyulmu? ve resmi dil olarak Farsça kabul edilmi?tir. Ancak merkezi Konya olan Anadolu Selçuklu ?mparatorlu?u hükümdarlar?ndan G?yaseddin taraf?ndan bir ferman ç?kart?larak, devletin resmi dilinin Türkçe oldu?u ilan edilmi?tir. Böylece resmi kay?tlar Türkçe olarak tutulmakla beraber, edipler nesir alan?ndaki eserlerini bildikleri gibi yürütmeye devam ettiler. Hatta 17. yüzy?ldan sonra edebi in?alar?n? tamam?yla Farsça yazmaya ba?lad?lar. Divan sanatç?lar?, Türkçe eser yazmay? basitlik say?yorlard?. Naz?mda yapamad?klar? koyu dilcili?in ac?s?n? nesirde ç?kar?yorlard?. Çünkü naz?m?n m?sra yap?s? ve kafiye zorlu?u onlar? kendi öz dilleri olan Türkçeye mahkum ediyordu. Fakat nesirde böyle bir s?k?nt? ve s?n?rlama yoktu. Yazar kalemini istedi?i gibi oynat?yor, Farsçadan istedi?i kelimeleri al?yor, istedi?i kadar Farsça tamlamalar yap?yordu. Hatta iki-üç kelimeyle olu?turulabilecek bir tamlamay? çok say?da kelimeler ekleyerek uzatabiliyordu.
2. HALK EDEB?YATINDA NES?R:
Halk edebiyat?nda nesirin dili sadedir. Çünkü Halk edebiyat? geni? halk kitlelerine hitap etmelidir. Halk edebiyat?nda nesir, naz?mla ortak yürümü?tür. Bütün halk hikaye ve masalar?n?n konular? nesirle anlat?lm?? fakat lirik ve heyecanl? bir anlat?m için naz?ma ba? vurulmu?tur. Kerem ile Asl?, Ferhat ile ?irin gibi masal ve hikayeler hep nesir ve naz?m?n ortak bir ürünüdür.