Truva Atı Efsanesi

0
18

4390_zko_teardrop-300x197Truva At?:
Mitolojiye göre denizler tanr?ças? Thetis çok güzel ve çekici bir tanr?ça, onu gören büyülenir ve güzelli?ine hayran kal?rd?. ?nan??a göre Thetis’in dünyaya getirece?i erkek çocu?un babas?ndan çok daha ak?ll? ve zeki bir birey olaca?? söylenirdi. Bunun için Teselya Kral? Peleus uygun görüldü ve onunla evlendirilmek istendi. Olimpos da??nda güzel bir sofra ve çalg?c?lar haz?rland?, harika bir törendi planlanan ve öyle de oldu. Tüm tanr? ve tanr?çalar buradayd? biri d???nda… Nifak Tanr?ças? Erins bu törene davet edilmedi rivayetlere göre unutuldu. Buna sinirlenen Erins ?ölenin yap?ld??? alanda yemek masas? üzerine Tanr?çalar?n en güzeline yaz?l? alt?n bir elmay? gizlice b?rak?r. Tören elman?n fark edilmesinden sonra bir anda kar??m??t?r Tan?rlar Kral? Zeus intikam için bilenir ve bunun için sab?rs?zd?r. Gök Tanr?ças? Hera, Zeka Tanr?ças? Athena ve A?k Tanr?ças? Afrodit aras?ndan bu seçimi yapmas?n? ister ancak olaydan haberdar olmayan birinin yer almas? gerekiyordu, bunun için çoban Paris seçildi olaylardan haberdar de?il ve sürüsünü otlatmakla me?guldü. Bu 3 tanr?ça, Paris’in kar??s?na ç?kar ve onu etkilemek için her ?eyi vaad ederler tarihte ya?anan ilk rü?vet olay? olarak da kay?tlara geçer. Afrodit, çobana dünyan?n en güzel kad?n?n? vaad eder ve çoban?n akl?n? al?r elma Afrodit’e verilir.Bu duruma di?er tanr?çalar çok k?zar ve çoban? mutsuz etmek ad?na and içerler, bir süre sonra çoban Paris, Sparta Kral? Menelaus’un genç ve güzel e?i Helen’e a??k olur ve Afrodit’in yard?m? ile onu Truva’ya kaç?r?r bunun üzerine sinirlenen Kral Menelaus’un karde?i Agamennon Truva’ya sald?r?r ve tarihteki büyük sava?lardan bir tanesi ba?lar…
Akalar ve Troyal?lar art?k kar?? kar??yayd? ancak y?llar süren sava?lar Truvay? bitiremedi ve Akalar bunun ancak hileyle olabilece?ini dü?ündü ve Truva At? efsanesi ba?lad?. Tahta bir at, Troya surlar?n?n önüne b?rak?l?r ve Akalar geri çekilir Troyal?lar bunu Akal?lar?n kaçt??? ?eklinde yorumlad? ve at? içeriye ald?lar e?lenmeye ve zaferi kutlamaya ba?lad?lar erken gelen zafer sarho?lu?u onlar? bitirmeye yetti çünkü Akalar’?n güçlü ve en kahraman sava?ç?lar? o at?n içerisindeydi ve bir an da her ?ey tersine döndü ve Akalar Troya’y? bu kez yenmeyi ba?ard?. Kral ve o?lu ele öldürüldü. Helen ise geri al?nd?. Tanr?çalar sözünü tuttu ve intikam?n? ald? ve bu efsane de tarihe bu ?ekilde geçti.
Bu at truva at? de?il filmde kullan?lan sahte at neden bu bilgide gerçek truva at?n?n resmi yerine bunun resmini kulland?n?z anlamad?m
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.