Trombon Nedir?

0
15

4390_zko_teardrop-300x197Huni biçiminde bir çan k?sm? olan trombon, silindir biçiminde borunun k?vr?lm?? bir ?ekilde görülmesi biçimindedir. Bu k?vr?lmalar sesin tonunu belirlemekte kullan?l?r. A??zl?k k?sm? da küçük huni biçimindedir.Pistonlu trombon: Tenor ve bas olarak iki gruba ayr?lan pistonlu trombonlar, si bemol ya da do sesine göre yap?l?r, Do ve fa anahtarlar? kullan?l?r. Piston mekanizmas? üç ses bölgesini kapsamaktad?r. Kal?n bölgenin ses rengi bo?uktur ve bu bölgeden temiz ses ç?kartmak zordur. Orta bölge olan ikinci ses aral??? çalg?n?n genel t?n?s?n?n en rahat ç?kart?ld??? bölgedir. Çalg?n?n en parlak ses aral??? bu bölgede bulunmaktad?r. Buna ba?l? olarak çalg?n?n en kullan??l? alan?d?r. Üçüncü bölüm olan tiz bölgesinde, seslerin ç?kar?lmas? oldukça güçtür. Çalg?n?n virtüözite gerektiren bölümü olarak bu bölüm gösterilebilir. Pistonlu bas trombon, tenor olan?na göre, bir sekizli pest seste duyulur. Bu özelli?inin d???nda nitelik bak?m?ndan tenor trombondan bir fark? yoktur.
Sürgülü trombon: Bu çalg? grubu da tenor ve bas olarak iki gruba ayr?l?r. Yap?sal olarak pistonlu trombondan pek farkl? de?ildir. Bu çalg?da piston yerine, kulis ad? verilen sürgülü bir bölüm bulunmaktad?r. Sesler sürgünün aç?l?p kapanmas? ile elde edilir. Sürgülü bas trombonda yap?sal de?i?ikliklerin yan? s?ra seslerin de?i?mesini sa?layan bir düzenek bulunmaktad?r. Sürgülü tenor trombonda ise sesler kalak borusunun üzerinde bulunan borunun itilip çekilmesi ile sa?lan?r.
Genel olarak orkestralarda solo bir çalg? olarak kullan?lmayan trombon, koral pasajlar?n seslendirilmesinde oldukça ba?ar?l?d?r. Günümüzde caz gruplar? ve orkestralar?nda ise solo olarak daha yayg?n kullan?lmaktad?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.