Trişinoz Hastalığı, Belirtileri ve Korunma Yolları

0
27

4390_zko_teardrop-300x197Tri?inoz; trichinella ad? verilen parazitin sebep oldu?u önemli bir hastal?kt?r. Parazit solucanlardan olan kurtçuk insanda vücuduna yerle?ip hastal?k meydana getirmektedir. ?lk olarak 1822 y?l?nda Alman vatanda??n?n kaslar?n?n içinde kireçlenmi? bir vaziyette bulunan parazit larvalar? tespit edilmi?tir. Daha sonras?nda bu ve benzeri olaylar s?kl?kla ya?anm??t?r.Tri?inoz hastal???na sebep olan ba?l?ca hayvan domuzlard?r. 19. yüzy?l?n ortalar?nda domuzlarda bu parazite rastlanm??t?r. Kuzey Amerika’da bulunan domuzlarda rastlanan bu parazit domuz etiyle birlikte insana bula?maktad?r. Bu hastal??a genellikle domuz etinin tüketildi?i ülkelerde daha fazla rastlanmaktad?r.
Trichinella paraziti yabani hayvanlarda ve evcil hayvanlarda hastal?k belirtisi vermemektedir. Yani hayvanlar bu parazitten fazla etkilenmemektedir. Ancak, insanlarda bu durum farkl?d?r. ?nsan vücuduna yerle?en trichinella paraziti insanlar?n a??r hastal??a yakalanmas?na hatta ölmesine neden olmaktad?r. Trichinella paraziti halk dilinde domuz kurdu olarak nitelendirilmektedir. Tri?inoz hastal??? Müslümanlarda ve Musevilerde çok fazla rastlanmamaktad?r. Çünkü, dini hükümleri uygulayan insanlar domuz eti tüketmemektedir.
Trichinella Paraziti ve Yap?s?
Trichinella paraziti di?i ve erkek türlerine sahiptir. Çok ufak oldu?u için bu parazitler göz ile görülememektedir. ?nsan vücuduna yerle?ebilen en küçük parazit türüdür. Di?i parazitin karn?nda yumurtan?n aç?lmas?yla yavru kurtçuklar meydana gelmektedir. Bu meydana gelen parazitler hayatlar?n? genellikle le? yiyen hayvanlar üzerinde sürdürmektedir. Bu parazitler domuzun kaslar?na yerle?ebilmektedir. Domuz etinin tüketilmesiyle birlikte domuz kaslar? midede erimektedir. Bu erime sonucunda kurtçuklar vücuda yerle?mektedir. K?sa bir zaman içinde ergin parazit konumuna gelerek hastal?k yaymaktad?r. Yakla??k iki ay ba??rsak ya?ayabilen bu kurtçuklar insan?n savunma mekanizmas?na zarar vermektedir.
Ergin parazitlerin ya?am süreleri k?sad?r. Ancak bu k?sa süre içinde çok fazla kurtçuk do?maktad?r. Yeni do?an kurtçuklar d??k? yoluyla vücuttan at?lmaktad?r. Ancak baz? kurtçuklar d??k? yoluyla at?lmad??? durumda  damarlar arac?l???yla vücuda yay?lmaktad?r. Vücudumuzda bulunan çizgili kaslar üzerinde ya?amaya ba?larlar.