Transistör Nedir? Transistörün Çalışması Nasıldır?

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Bardeen ve Brattain ikilisi, radyo ve telefon sinyallerinin al?nmas?, güçlendirme ve yans?t?lmas?nda kullan?lan termiyonik denen kapaklara kar?? bir seçenek bulmak için u?ra?makatad?rlar, ve çabuk k?r?lan ve oldukça pahal?ya mal olan bu lambalar?n, ?s?nmas? içinde belli bir süre geçmesi gerekiyordu. Ayr?ca bu sistem çok fazla elektrik tüketimine sahipti.Ekip transistörü ilk olarak, germanyum denen yar? iletken tabakadan yapm?? olup, bunu radyo devresine takm??lard?r. Bu sayede daha az enerji ile, ses sistemi oldu?undan daha fazla yülseltilmi?tir.
Önceleri bu küçük elektronik devre eleman?n?n, lamban?n yerini alabilece?ini kimse inanm??t?, fakat i?levselli?ini görünce, benimsemeye ba?lad?lar. 1952 y?l?nda ise, transistörün boyutu, orjinal boyutunun 1/10′a kadar küçültülüp, daha da güçlendirilmi?tir.
Fakat daha sonralar?, Ge’un yüksek s?cakl?klara dayanamad??? fark edildi. Ve Ge gibi yar? iletken madde olan, Si (silisyum) tabakas? kullanmaya ba?lad?lar. Ve ak?m?, saniyenin 100 milyonda 1 i kadar (oldukça k?sa bir zaman) iletebilen bir transistör yap?ld?. Ve bu elektronik devre eleman? sayesinde, bir çok elektronik cihaz hayat?m?z? kolayla?t?rd?.
?lk transistör örne?i;