Transandantal Meditasyon Nedir?

0
52

4390_zko_teardrop-300x197?nsan?n sinir sistemine özgü olan bu teknik sistematik olarak içe, dü?üncenin gidererek daha ince görünümlere yönelmesi ve sonuçtan en ince görünümü de a?mas?d?r. Bu süreç bütün ilkelerden do?al bir sonuç olup, fizyolojik düzeye de uygundur. Bu teknik, bu alanda uzman olan hocalar taraf?ndan ö?renilebilinir. Kitap, dergi gibi araçlardan do?ru anla??lmay?p olumlu sonuçlar elde edilemez. Denetimin ve ki?isel sorunlar?n yan?tlar? bu i?te uzman ki?iler taraf?ndan cevaplan?labilir. Bu teknikte hiçbir enerji sarf edilmeden dinlenilmekte, ki?i kendini uygulama sonras? tazelenmi? ve gerginli?i giderilmi? bir ?ekilde bulmaktad?r. Tamam?yla tarafs?z olan bu teknik, güncel hayattaki giren, günlük ya?am?n deste?i ve uyar?c?s?d?r. Bu teknik birkaç saatlik kursla ö?renilebilir ve evde yard?m alarak uygulanabilir. Uygulama kapal? gözlerle oturarak rahatça yap?lmal?d?r. Tüm yararl???n? kazanmak için günde 15-20 dakikal?k uygulama yeterli olacakt?r. Bu tekni?e inanmak önemli de?ildir. Ya da herhangi bir inan?? bu tekni?i olumlu ya da olumsuz etkilemez. Bu teknik genelde stres hastal?klar?n da ve uyumsuzluk sendromu ad? alt?nda bilinen ve gündelik ya?amdaki gerilim unsurlar?n? zorlanma, uyum çabas?n?n neden oldu?u bedensel rahats?zl?klar üzerindeki, terapi etkisi olumlu olarak gözlenmi?tir. Uykusuzluk, bitkinlik, psikolojik, fizyolojik rahats?zl?k, nevroz, depresyon, yenilgi dayan?ks?zl???, kendi kendine yetersizlik, ifade zorlu?u, ili?kilerde duygusal uyumsuzluk gibi hastal?klara ilaçs?z, ac?s?z tedavi uygulamaktad?r. Ki?i bu yöntemle kendini ele?tirmekten ar?nd?r?p, oldu?u gibi kendini kabul etmeyi ö?renir. Di?er insanlar?n zay?fl?klar?na kar?? ho?görüsü büyük oranda artmaktad?r. Ki?i kendini bulur, zihnin ve kalbin geli?mesini sa?lar. Kavrama, sezgi, iyi yüreklilik, sosyal sorumluluk bilinci olu?ur.
Tam anlam?yla meditasyon gerçekle?tirenler, bilimsel ölçülerde olumlu etkiler görmü?tür. Duygusal motor becerisi (sensory motor performance) testinde tepki h?z? artm??, beden ve zihin alan?nda iyi bir koordinasyon görülmü?tür. T?kan?k beyinlerde aç?lma görüldü?ü, bu tehlikeli beynin daha iyi i?lev gördü?ü bunun sonucunda da(IQ) art??? elde edildi?i saptanm??t?r. Zararl? maddeleri kullan?l?m?nda da bu teknik sayesinde azal??lar görülür. Ça??m?z?n hastal??? olan stresten ve buna ba?l? rahats?zl?klardan bu derin dü?ünme sayesinde kurtulabilirsiniz.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.