Trafikte Tükürük Kontrolü

0
47

4390_zko_teardrop-300x197Bence gerçekten önemli bir hizmet ,sadece trafik için de?il sosyal hayat içinde çok önemli bir ad?m. Aram?zda bu tür kötü al??kanl?klar? olan baz? insanlar var ve bizler bu insanlar? kimi zaman göremiyor kimi zamanda fark edemiyoruz. E?er bu kontroller akl?m?zdan geçen ?ekilde yap?l?rsa. Elde edilen sonucun herkes için hay?rl? olaca?? kanaatindeyim. Cihaz?n prototipinin ?imdiden haz?r oldu?u söyleniyor ama üzerinde bir tak?m çal??malar daha yap?l?yor. San?r?m geli?tirilme a?amas?nda.Haluk ?nce’nin söylediklerine göre Tübitak’?n deste?iyle Koç Üniversitesi, Adli T?p Kurumu ve STM ?irketinin cihazla ilgili çal??malar? yürüttükleri yönünde. Bu kurulu? ve kurumlar?n h?zl? bir ?ekilde üretim a?amas?na geçmesi ve elde edilen ürünü piyasaya sunmalar? gerekir. Ülkemizdeki trafik sorunu en önemli problemlerimizden biri. Bu konuda ise olumlu bir ad?m atmak bir insanl?k vazifesi. Yaz?n?n ba?lang?c?nda genetik biliminin bizler için pozitif bir katk?s? oldu?unu söylemi?tim. Sizlerde bu bilim dal?n?n nimetlerinden faydalanmaya özen gösterin. Genetik yap?n?zda bulunan bir çok hastal??? önceden ö?renin ve gelece?iniz için tedbir al?n. Zaman? geldi?inde bir aile kurmak istiyorsan?z yada kurmu?san?z çocuklar?n?z?n sa?l??? için bu önemli f?rsat? akl?n?zdan ç?karmay?n. Karar tabi ki sizlere kalm??. Umar?n yeni üretilen bu cihaz trafikteki alkol sorununu minimuma indirir ve insanlar?n kullanm?? olduklar? uyu?turucu madde yüzünden ölmelerine yada yaralanmalar?na engel olur. Temennim bu yönde ama yak?n gelecekte neler olacak görece?iz.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.