Topuk Dikeni Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
17

4390_zko_teardrop-300x197Topuk dikeninin ana problemi ayaktaki adalenin yeteri kadar esnek çal??amama a?r?s?d?r. Topuk dikeni; kilo problemi olan ki?ilerde, basma kusuru olan ki?ilerde ve yanl?? ayakkab? kullan?m?nda ortaya ç?kar.Topuk dikeni tedavisi basamakl? bir tedavidir. Öncelikle ki?inin doktorun verece?i ayak egzersizleri yap?lmal?d?r. Yap?lan egzersizlere ek olarak destekleyici ayakkab?lar kullanmal?d?r. Ayr?ca fizik tedavi ?ekilleriylede tedavi edilebilir. E?er tüm bunlara ra?men herhangi bir iyile?me görülmezse son olarak cerrahi müdahaleyle tedavi edilir.
Topuk dikeni olan ki?iler kesinlikle topuk bölümünde destekli ayakkab?lar kullanmal?d?rlar. Bayanlarda dolgu topuk ayakkab?lar tercih etmelilerdir. Ayr?ca topukta olu?mu? yaralar varsa lazer yöntemi yada ilaç tedavisiyle bu yaralar tedavi edilmelidir. Aya?a fazla yük vermek ve sürekli ayakta durmak ayaktaki ödemi artt?r?r. Bu da topuk dikenine neden olur ve tedavinin olumlu sonucunu geciktirir.
Bitkisel ürünlerlede yan tedavi uygulanabilir. Kantoron ya??, papatya ya?? ve çörek otunu kar??t?r?p hergün düzenli olarak topu?a masaj yaparak uygulad???n?zda a?r?lar?n?z azal?r ve topuk dikeninin geçmesi için etkilidir. Topuk dikeniyle birlikte topu?unuzda çatlaklar ve nas?rlarda varsa zeytinya?? ve vazelini kar??t?r?p topu?unuza banyodan sonra sürebilirsiniz. Bu i?lem banyoda yumu?ayan çatlak ve nas?rlar?n sertle?erek aya?? kaplamas?n? önlemektedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.