Titanic’in Ardında Kalanlar ve Titanik Enkazının Gizemi

0
50

4390_zko_teardrop-300x197Peki ya sonras?…
Titanic’in bat???nda birçok gizemin oldu?u defalarca öne sürüldü birçok ara?t?rma yap?ld? bu mühendislik harikas?n?n ard?nda yatan s?r perdesini biraz olsun anlatmaya çal??aca??m sizlere.Kimilerine göre kaptan suçlu kimilerine göre rota yanl?? seçilmi?ti ancak sonuç Titanic’in bat???n? engellemedi. Ortaya at?lan iddalardan beni en çok etkileyen Titanic’i bat?ran Ay m?? Sorusu…
Baz? bilim adamlar? Titanic seferi sonras? yapt??? ara?t?rmalarda Ay’?n Dünya’ya 1400 y?l sonra ilk kez bu kadar yakla?t???n? ve bu yak?nla?man?n denizlerde yaratt??? hareketlili?in buzda??n? Titanic’in rotas?na çekmi? olabilece?i dü?ünülüyor.
Ay ilk kez Dünya’ya bu kadar yak?nd? peki ya bu Titanic’i olumsuz mu etkilemi?ti?
Kaptan rotay? do?ru belirlememi? miydi?
Sorular?n hepsi hala cevaps?z diyebiliriz.
Geride Kalan Cevaps?z Sorular:
Ay’?n Titanic üzerindeki etkisi çok konu?uldu baz? kesimler kaptan?n hatas?n? örtbas etmek istediklerini ve bu saçma fikri ortaya att?klar?n? öne sürdü ancak aç?klamalar bizleri yan?ltm?yordu.Bilimsel ara?t?rmalar gösterdi ki Okyanusta ya?anan gel-git ve labrador ak?nt?lar? rotay? buz da??na yöneltti bunun sorumlusu Ay diyerek s?yr?lamad? elbette hiç kimse ancak söz konusu ortaya at?lan iddialar bir nebze olsun gerçekçiydi.