Titan Kazası Romanı ve Titanik Faciasındaki Sıradışı Benzerlikler

0
45

4390_zko_teardrop-300x197Günümüzde adeta bir efsaneye dönen ve o me?hur ??Tanr? bile bat?ramaz denilen gemi? Titanik? Titanik gemisi, toplumumuzda çok geni? bir kesim taraf?ndan bilinen bir konudur.Bu geminin bu denli geni? bir çevreye yay?lmas?ndaki en büyük etken ise, ana teman?n Titanik oldu?u filmler gösterilmektedir. Daha çok yap?lan filmler sayesinde toplumda popüler ve bilinen olan bu dev yolcu gemisi, bilindi?i gibi bir buz da??na çarpm?? ve batmaz denen gemi batm??t?r. Fakat geminin bat???yla birlikte ortaya oldukça fazla senaryolar ve olas?l?klar at?lm?? ve bu varsay?mlar ve ç?kar?mlar de?erlendirilmi?tir. Fakat bunlar?n d???nda, Titanik gemisiyle ilgili kehanetlerde bulunmaktad?r. Bu kehanetlerden en önemlisi ise, Titan kazas? roman?d?r.
Titan kazas? çok da ünlü olmayan bir yazar taraf?ndan gerçek Titanik kazas?ndan tam 14 y?l önce kaleme al?nm??t?r. Roman 1898 y?l?nda küçük bir kitap ?ekilde yay?mlan?rken, gemi ise 1912 y?l?nda Atlantik?in so?uk sular?na gömülmü?tür. Kitab?n en ilginç taraf? ve kehanet olarak görülmesinin nedeni ise, kitapta gerçekle?en olay?n gerçekte ya?anan olayla oldukça fazla bir oranda benzerlikler göstermesidir. ?lk önce Titan Kazas? öyküsünün yazar?n? tan?tmak gerekirse, bu yazar?n ad? Robertson?dur.
Robertson eski bir denizcidir ve okudu?u bir öyküden esinlenerek yazar olmu?tur. ?lk öyküsünü sadece 25 dolara satabilirken, daha sonra yazd??? 4 k?sa öyküden 1000 dolar gibi bir para kazanm??t?r. Ard?ndan uzun soluklu bir kitap yazmaya karar verir ve ad?n? Titan Kazas? verdi?i o me?hur kitab? yazar. Kitap, yaz?ld??? dönemde çok sat?lmaz ve yazar için bu kitap tam bir fiyaskodur. Edebiyat dünyas?n? ba?ar?s?z bir yazar olarak ise 1915 y?l?nda kalp krizi geçirerek noktalam??t?r.