Tırnak Yemenin Zararları ve Bu Alışkanlıktan Kurtulmanın Yolları

0
36

4390_zko_teardrop-300x197T?rnak yeme al??kanl???n? b?rakmak için; eczanelerde losyonlar ve kremlerden faydalanabiliriz. Ayr?ca bu ilaçlar çocuklarda parmak emme al??kanl???n?nda b?rak?lmas?na yard?mc? olur. Bunun d???nda ellerimize ve t?rnaklar?m?za bak?m yapmam?z ?artt?r. Çünkü bak?ml? t?rnaklar daima yenmi? t?rnaklardan daha çekici görülür. Bir di?er alternatif ise;t?rnaklar?m?z? yiyece?imiz zaman hemen ba?ka bir i?le u?ra?makt?r. T?rnak yeme iste?imiz geldi?i zaman bunu tamamen akl?m?zdan ç?kar?p sevdi?imiz bir ?eyle me?gul olmal?y?z. Yine t?rnak tedavisinde kullan?lan ac? ojeyi de kullanarak t?rnak yeme al??kanl???m?z? azaltabiliriz. T?rnak yemeyi yava? yava? b?rakt?ktan sonra uzayan t?rnaklar?m?z? ucundan kesmeliyiz. Böylece yiyerek deforme etti?imiz t?rnaklar?m?z? güçlendiririz.

Ayr?ca çocu?umuz t?rnaklar?n? yiyorsa, bunu k?zarak ona belirtmemeli nedenine inmeli onu gözlemlemeliyiz. E?er çocuk, sadece sizin yan?n?zda t?rnka yiyiyor, siz yokken bunu yapm?yorsa büyük ihtimalle bu dikkat çekmek içindir.Fakat ne yap?p edip vazgeçiremiyorsan?z, kar??n?za al?p konu?mal?, ve bir piskologtan yard?m almal?s?n?z.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.