Tırnağın Yapısı ve Tırnak Oluşumu

0
55

4390_zko_teardrop-300x197T?rnaklar?n ?ekileri canl? türlerine göre farkl?l?k göstermektedir. Canl?lar t?rnaklar?n? farkl? i?levlerde kullanmaktad?r. Bu i?levlere ba?l? olarak t?rnaklar?n kal?nl?klar?, yap?s? ve ?ekli de?i?kenlik göstermektedir. Örne?in, hayvanlar aleminde bir besin piramiti bulunmaktad?r. Bu sistemde etçiller ve otçullar bulunmaktad?r. Y?rt?c? hayvanlar?n beslenmesi için t?rnaklar? pençe ?eklinde yarat?lm??t?r. Otçul hayvan olan zebra, ceylan gibi canl?lar?n t?rna?? ise toynak ?eklindedir. Bu canl?lar?n ya?am tarzlar?na uygun t?rnak yap?s?na sahip oldu?unu göstermektedir.?nsanlar?n t?rnak yap?s? ise hayvanlara göre de?i?iktir. Düz ve yass? bir yap?da olan insan t?rnaklar? günlük ya?am?m?za uygun bir ?ekilde bulunmaktad?r. T?rnaklar?m?z sayesinde tutma i?lemini daha rahat gerçekle?tirebiliriz.
T?rna??n Yap?s?
T?rnak göründü?ü gibi basit bir yap?ya sahip de?ildir. T?rnaklar?m?z mükemmel bir i?çili?i içinde bar?nd?rmaktad?r. El ve ayak parmaklar?m?z?n uçlar?nda bulunan t?rnaklar?m?z sert bir yap?ya sahiptir. Sert olmas?na ra?men olu?turucu maddesi olan keratin sayesinde esneklik kazanm??t?r.
T?rna??m?z?n derinin içine do?ru uzanan k?sm?na t?rnak kökü ad? verilmektedir. Parma??m?z?n üzerine yay?lan k?sm? ise t?rnak gövdesidir. T?rnak gövdesi t?rna??m?z?n en büyük bölümüdür. Derinin üzerine yay?lmayan ve d??ar? do?ru uzayan k?sm?na ise t?rnak ucu denilmektedir. ?nsanlar t?rnak uçlar?n? uzad??? zaman kesmektedirler. Kesmedi?i zaman günlük ya?amlar?nda bir tak?m s?k?nt?lar ya?amaktad?rlar. T?rnak üç tabakadan olu?maktad?r.Bunlar üst tabaka, orta tabaka ve alt tabakad?r.Alt tabaka cildimize temas etmektedir.