Tıpta Gelişme: Yapay Denizanası

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Bu alanda bir ilk olan yapay denizanas? üretiminin getirileri ise birden fazla. Fare kalp hücrelerinin kullan?lmas?n?n amac? insanlardaki kalp hastal?klar?n?n tedavisinde devrim yaratmak. Medusoid’ in geli?im süreci gözlenecek ve ileride bu sayede zarar görmü? kalp hücreleri tedavi edilebilecek. Bunun yan?nda bir ba?ka getirisi daha olacak. Üretilen bu yapay canl? ayn? zamanda hayvanseverleri de sevindirecek gibi. Çünkü bu yapay canl? sayesinde yeni deneyler gerçek hayvanlar üzerinde de?il, neredeyse gerçekleriyle ayn? olan bu yapay canl?lar üzerinde gerçekle?tirilecek. Böylece gerçek hayvanlar deneylerde kullan?lmayacak ve hayvan haklar? da korunmu? olacak.Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.
Hiçbir cihaz?n ula?amayaca?? benzersiz özelliklere sahip olan gözün, neden dijital birimlerle tarif edilemeyece?ini aç?kl?yoruz.