Timüs(Thymus) Bezi Nedir?

0
39

4390_zko_teardrop-300x197Timüs Bezi Vücudun Hangi Bölgesindedir?
Timüs bezi, tiroid bezinin alt?nda, gö?üs bo?lu?unda ve soluk borusunun önünde bulunur.Timüs Bezi Hakk?nda Yeterince Bilgiye Sahip Miyiz?
Bir çok ki?i bu bezden habersizdir ve bu bez hakk?nda bilgi sahibi de?ildir. Timüs bezi, insan hayat?n? uzat?r, sa?l?kl? bir ba????kl?k sistemine sahip olmam?z? sa?lar bu yüzden de insan hayat? ve ya?am? için son derece önemlidir.
Timüs Bezi Ne ??e Yarar ve Nas?l Harekete Geçer?
A??r? üzüntü an?nda özellikle de bayanlarda gögüslerine vurduklar?n? görmü?üzdür. Bu olay tamamen beyin taraf?ndan yap?lan yani refleks kaynakl? bir harekettir. Ki?i gö?süne vururken Timüs bezini titre?tirir ve üzüntü kaynakl? ba????kl?kta olacak olan direnç kayb?n?n önüne geçer.
Timüs bezinde meydana gelecek titre?imlerin s?kl??? ki?inin genç ve sa?l?kl? ya?amas?nda paralellik gösterir. Yani Timüs bezi ne kadar çok titrerse ki?i o kadar genç ve sa?l?kl? ya?ar. A??r? üzüntü an?nda atabilece?iniz bir ” Kahkaha ” veya gögsünüze vurabilece?iniz hafif dokunu?larla Timüs bezinin titre?mesini sa?layarak direnç kayb?n? en aza indirebilirsiniz.
Sonuç olarak kahkaha ba????kl?k sistemini güçlendirir ve sizi genç tutar. Hayata daima gülümseyerek bak?n ve bol bol kahkaha atmay? unutmay?n.