Tim Berners- Lee Kimdir?

0
40

4390_zko_teardrop-300x197Tim Berners- Lee ?uan, MIT k?demli ara?t?rmac? ve southampton üniversitesinde profösör olarak çal??maktad?r. Ayr?ca W3C’nin kurucu ba?kal???n? yapmaktad?r.1976 y?l?nda Oxford’dan mezun olan Tim Berners- Lee , ilk mucitlik giri?imine kaynak makinas?, TTl kap?lar?, M6800 i?lemcisi ve eski bir televizyon ile kendi bilgisayar?n? yapm??t?r.
Tim Berners- Lee 1980 y?l?nda yaz?l?m mühendisli?i dan??man? oldu. Daha sonra Cenova’ daki Avrupa Parçac?k Fizi?i laboratuar’?nda insan beyni gibi çal??an yani, bir çok i?lemi ayn? anda yapabilen ve yapt?klar?n? saklayabilen bir program geli?tirmi?tir. Bu program sayesinde WEB’i geli?tirmi? ve bugüne kadar hala da geli?meye devam etmektedir.
Program geli?mindan daha sonra World-Wide-Web adl? hypertext projesini ç?karm?? ve bu proje öncelikle hypertext belgeleri insanlar?n bilgilerini birle?tirerek çal??malar?na olanak sa?lamak amac? ile yap?lm??t?r.
?lk www (World-Wide-Web) sunucusu 1990 y?l?nda yaz?lm?? olup, HTML (hypertext) belge formatlama dilinin ilk sürümünü yazm??t?r ve k?sa süre sonra internette yay?nlam??t?r. Daha sonra URI,HTTP,HTML gibi dili, bir çok ki?inin yard?m? ile geli?tirmi?tir. MIT bilgisayar Bilimleri Laboratuar? yöneticisi olan Michael Dertouzos deste?i ile www Consortium’u kurulmu?tur.