Tik Nedir? Neden Oluşur?

0
12

4390_zko_teardrop-300x197S?k tekrarlanan kas?lmalar?n baz?lar? a?a??daki ?ekilde s?ralanabilir;
* Sürekli olarak göz k?rpma eylemi
* Yanak adelelerinde olu?an kas?lmalar
* Gerekmedi?i halde s?k s?k burun çekme ve h?zl? nefes al?p verme
* Parmak ç?tlatmak
* ?stemsiz yutkunma ve tükürme
* Gözler farkl? yönlere hareket ettirme
* Kulaklar? oynatmak ve ka?lar? s?k s?k indirip kald?rmak…
Hastal?k olarak görülmemekle birlikte tedavisi de insan?n kendisindedir. Psikolojik bir rahats?zl?k a?amas?na gelmedi?i sürece ki?i kendini kontrol ederek ?artland?rabilir ve bu huyundan vazgeçebilir.
Nedenleri Nelerdir?
Küçük ya?larda aile taraf?ndan disipline edilen çocuklar genellikle bu ?ekilde tepki vermeyi tercih ediyor.Bask? alt?nda ya da yasaklarla büyütülen çocuklarda görülme olas?l??? daha yüksek, bunun yan? s?ra duygular?n? saklayan ya da belli edemeyen çocuklarda da bu oran çok fazla ancak genel anlamda tik’in olu?ma nedeni,korku,bask?,engeller ve k?s?tlamalar… Herhangi bir tepkiden korkan ve bunu al??kanl?k haline getirmi? birey bu al??kanl??? sürekli hale getiriyor ve tepkilerini bu ?ekilde ortaya koymaya ba?l?yor.Küçük ya?larda korkutulmu? ya da darbe alm?? çocuklarda en küçük ses ya da harekette bu belirtiler ortaya ç?k?yor ek olarak taklit yetene?i fazla olan çocuklarda da al??kanl?k haline gelen kas?lmalar ba? gösteriyor.
Nas?l Düzeltilebilir?
Yap?lan bask? ilk olarak ortadan kalkmal?d?r ve çocukla daha fazla ilgilenilmeli bunun yan? s?ra onun istekleri yerine getirilmelidir.Doktor gözetiminde gerçekle?tirilen bir tedavi yöntemi yoktur.(psikolojik a?amada de?ilse)Disiplin ve dayatmalar çocuk üzerinde uygulanmamal?d?r.Al??kanl?klar?ndan vazgeçebilmesi için özgür hareket etmesi en önemli kurald?r.?çine kapan?k bir birey yeti?tirmekten uzak durman?z da tavsiye edilir.
benim dilim sürekli di?lerime gidiyor ama rahat b?rak?yorum kendimi s?k?nt? yapm?yorum sorun olmuyor kötü bi?eymi bu