Tietze Sendromu (Kostokondrit) Nedir?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197Gö?üs kafesinin ön k?sm?ndaki a?r?lar, o bölgelerde meydana gelen ?i?likler ba?l?ca belirtileridir. Hastal???n te?hisi konurken geni? bir tutum sergilenmektedir. Gö?üs bölgesindeki akci?er ve kalp rahats?zl?klar?n?n olamd??? konusunda emin olunmal?d?r. Kan testi ve röntgen filmi çekilmesi ile yap?lan incelemeler sonucu te?his konur.Kostokondrit’in tedavisinde ilk olarak hastan?n uzun süreli dinlenmesi istenir. Gö?üs bölgesindeki kaslar?, kemikleri ve k?k?rdak dokuyu zorlayan hareketlerin yap?lmamas?, dinlenme s?ras?nda bask? uygulanmamas? tavsiye edilir. A?r?lar?n fazla olmas?, ki?iyi rahats?z etmesi ile aspirinler ve baz? a?r? kesici ilaçlar?n a??z yolu ile ve hasta bölgeye enjekte edilmesiyle tedavi uygulan?r.
Hastal?k ?i?liklerle beraber ilerlerse buna Tietze sendromu denilir. ?i?lik durumlar?na yap?lacak bilinçsiz müdahaleler hastal??a fayda sa?lamayaca?? gibi daha da kötüle?mesine sebep olabilmekte, hassas olan gö?üs bölgesinde farkl? rahats?zl?klara sebebiyet verebilmektedir. Fark edildi?inde yap?lmas? gereken ilk ?ey bölgeyi zorlamamak ve iyile?mesi için sabretmektir. Baz? durumlarda a?r? günler baz? durumlarda aylar sürebilmektedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.