Termodinamik Nedir? Termodinamiğin Yasaları ve Uygulama Alanları Nelerdir?

0
48

4390_zko_teardrop-300x197Termodinami?in uygulama alanlar?na günlük kulland???m?z e?yalardan örnek verecek olursak bunlar?n ba??nda buzdolab?, klima, motordaki yanmalar k?sacas? ?s?tma ve so?utman?n oldu?u e?yalar?m?z?n tamam? gelir. Termodinamik bilim dal? ve ilkelerinin hepsi mühendislik uygulamalar?d?r. Termodinami?in önemini bir örnek ile vurgulamak istersek buzdolab?ndaki ak??kan R-134a (halk dilinde buzdolab? gaz?) dolab?n k?lcal damarlar?nda dola??rken sürekli faz de?i?tirir ve bu faz de?i?imleri aras?nda aç?ga ç?kan ?s?da dolab?n so?umas?n? sa?lar. ?kinci bir örnek verecek olur isek bu da ?üphesiz evimizdeki kombilerimiz olacakt?r. Do?algaz?n s?v? fazda kombimize girmesi daha sonra s?v? fazda olan do?algaz?n atmosfer bas?nc?nda gaz faz?na dönü?üp yak?lmas? ve kombideki suyun ?s?nmas?ndan radyatörlerimize da??lt?lmas?na kadar geçen her sürede termodinamik yine i?in ba??ndad?r. Bu iki örnektenden anlayaca??m?z gibi termodinami?i görmek o kadarda zor degildir. Önemli bir mühendislik uygulamas? olan termodinamik ad?ndan da anlanaca?? gibi ?s?n?n dinamik özelliklerini inceler ve ?s?n?n oldu?u her yerdedir.Termodinamik zamanla geli?mi? ve yasalara bölünmü?tür. Bunlar? yak?ndan incelersek:
Termodinami?in 1. yasas?: Herhangi bir sistemdeki toplam iç enerji, sisteme eklenen ya da ç?kan ?s? ve i? ile alakal? oldu?undan bahseder. Yani hiçbir enerji yoktan var edilemez veya var olandan yok edilemez. Bunu formülize edersek: U=Q-W ?eklinde tan?mlar?z. Burada U toplam iç enerjiyi , Q ?s?y?, W ise i?i temsil etmektedir.
Termodinami?in 2. yasas?: “S?cakl?k fark? olan 2 cisimden so?uk olandan s?cak olana kendili?inden ?s? transferi gerçekle?mez.” ?eklinde kal?pla?m?? bir tan?m? vard?r. Burada ?s? transferinin olabilmesi için mutlaka bir i?e ihtiyaç oldu?u vurgulanmak istenilmi?tir.
Termodinami?in 3. yasas?: “E?er mutlak s?f?r noktas? olan 0 Kelvin ( -273 santigrat derece ) ye inilirse, bu s?cakl??a inebilen tüm parçac?klar?n biririne e?it entropileri olur.” Bu yasada da 2. yasada oldu?u gibi kal?pla?m?? bir tan?m vard?r. Bu kanunda as?l olarak bize 0 kelvinde parçac???n entropisinin 0′a inerek tüm parçalar?n enerjisinin birbirine e?it olaca??n? söyler.