Terminoloji Nedir?

0
41

4390_zko_teardrop-300x197Terminoloji kavram?, bir bilim dal? olmakla birlikte bu bilim dal?n?n inceleme alan?, insanlar?n günlük ya?amda kullanm?? olduklar? terimlerdir. En yal?n tan?mla aç?klanacak olunursa terminoloji; terimleri ve de terimlerin kullan?m alanlar?n? inceleyen bir bilim dal?d?r.Bu bilim dal?n?n çal??ma alan?, yaz?n?n bulundu?u döneme kadar uzanmaktad?r. Tarihsel süreç içerisinde bak?ld???nda, yaz?n?n bulundu?u günden günümüze kadar insanlar?n gündelik ya?amlar?nda kullanm?? olduklar? bütün terimler, terminoloji bilimi taraf?ndan ara?t?r?lmaktad?r. Bu durum, ayn? zamanda terminoloji biliminin ne denli geni? bir inceleme alan?na sahip oldu?unun bir göstergesidir. Yaz?n?n bulundu?u dönemden ba?layarak, dünyan?n her noktas?nda farkl? milletler ve de topluluklar taraf?ndan oldukça farkl? diller kullan?lm?? ve günümüzde de kullan?lmaya devam etmektedir. Dünyada yer alan dillerdeki terimleri kendine inceleme alan? olarak seçmi? olan terminoloji bilimi, ayn? zamanda bu terimlerin köken olarak nereden geldi?ini ve de yüzy?llar boyunca herhangi bir de?i?me gösterip göstermedi?ini ara?t?rmaktad?r.
Terminoloji bilimi, temel olarak yaz?n?n icad?ndan beri kullan?lmakta olan terimlerin anlamlar?n? ara?t?rmaktad?r. Bunun d???nda da, bu bilim dal? terimlerle ilgili oldukça de?i?ik ara?t?rmalar yürütmektedir. Terimlerin çözümlenmesi, bu ara?t?rmalar aras?nda kendine yer bulan en önemli ara?t?rmalar aras?nda yer al?r. Dünya üzerinde yer alan binlerce ayr? kültürün, gerek konu?ma gerek de yaz? diline olan etkileri, terminoloji biliminin ara?t?rmakta oldu?u terimlerin her kültürde ayn? anlamlarla an?lmamas?, bu bilim dal?n?n kültürlerle de içli d??l? olmas?na neden olmaktad?r. Terimler ve de kavramlar?n anlamlar?n?, nerede ve de nas?l kulland?klar?n? ara?t?rmakta olan terminoloji, ayn? zamanda terimlerin s?n?fland?r?lmas?n? da sa?lamaktad?r. Bu s?n?fland?rma i?levi, özellikle de bilim dallar?n?n çal??abilmesinde oldukça önemlidir. Öyle ki; matematik, fizik, kimya, biyoloji, sosyoloji, psikoloji ve daha birçok bilim dal?nda geçen kavramlar, terminoloji bilimi taraf?ndan s?n?flara ayr?lmaktad?r. Her geçen gün daha da artan bilimsel ara?t?rmalar sonucunda ortaya ç?kmakta olan yeni kavramlar da, terminoloji bilimi taraf?ndan incelenmektedir.

Ya?am?? oldu?umuz toplumlarda gündelik ya?am içerisinde, baz? kelimeler ve de kavramlar konu?ma dilinde oldukça s?k bir ?ekilde kullan?lmaktad?r. Bu kelimelerin kullan?m? o kadar yayg?nd?r ki, birço?u art?k klasik haline gelmeyi ba?arm?? durumdad?r. Klasik haline gelmi? olan kelimelerin kullan?m?, bazen de birtak?m kurallara ba?l? olaraktan geli?mektedir. Terminoloji bilimi, bu türdeki terimlerin kültürler aras?nda kullan?m?n? detayl? bir ?ekilde incelemektedir. Terminoloji biliminin, gerek sosyal gerek de pozitif bilimlerine olan etkisi, bilim türlerinin daha sa?l?kl? ara?t?rmalar yapmas?n? sa?lamaktad?r. Bilimlerde kullan?lmakta olan kavramlar?n, bilim çevrelerindeki kullan?mlar? da ayn?d?r. Yani bu tür kavramlar bilim dünyas?nda herkes için geçerlidir ve uluslar aras? niteliktedir. Bilim kelimelerini bu düzeye ta??yan bilim dal? ise, terminolojidir. Terminoloji biliminin yapm?? oldu?u bu çal??ma, bilimin ortak dilini olu?turmakta ve dünyan?n farkl? noktalarda yürütülen ara?t?rmalar?n ortak bir diller yürütülmesini sa?lamaktad?r.