Tendinit Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

0
14

4390_zko_teardrop-300x197Eklem yerlerindeki bir anda ba?layan ani a?r?lar bu hastal???n en belirgin özelli?idir. Tendonlaraa görülebilen omuzlarda ve dirseklerde s?k rastlanan ac? veren bir durumdur. Bu hastal?k tedavi sürecine girmedi?i taktirde tendonlara yani kas kiri?lerine zarar vermektedir. Kas kiri?lerine verilen zararlar?n kal?c? olma durumlar? da vard?r. Tek bir bölgeyi kullanan insanlarda genellikle görülür.Tendinit’in tedavisinde rahats?z bölgeyi yormamak, gerekli ve düzenli bir ?ekilde dinlendirmek gerekmektedir. Çok uzun süreli hareketsiz kalan bölgelerde donma meydana gelir. Donma sonunda bölge hiç hareket ettirilemez ve daha büyük sorunlara yol açar. Dinlenme bilinçli olarak yap?lmal?, dinlenme sonras?nda hafif hareketlerle sorunlu bölge bir deyi?le fiziksel tedavi olmal?d?r.

A?r? durumlar?nda a?r? kesici ve aspirin kullan?labilir. ?laç kullanmak ?ikayeti ortadan kald?rmaz ama geçici çözüm sunar. Doktorlar gerek duyuldu?unda bölgeye kortizon denilen bir s?v? enjekte ederek bölgenin rahatlamas?n? sa?layabilirler. En do?al yöntem olarak düzenli dinlendirme ve düzenli egzersiz yap?larak kal?c? çözümler sa?lanabilir.
Ya?l?larda meydana gelen Tendinit genç insanlara göre daha uzun sürede iyile?ir. Ya?l? ki?iler egzersizleri gerekli bölgeler düzenli olarak uygularsa ve rahats?z olan bölgeyi zorlamazsa a?r?y? azaltarak ya?amlar?na devam edebilir ama kal?c? bir çözüm elde edemezler.Tendinit olan kolun ve ya omuzun s?k? tekstil ürünleri ve ya bandajlar ile sar?lmas? da iyile?me sürecini olumlu etkilemektedir.