Televizyon İzlemenin Zararları Nelerdir?

0
39

4390_zko_teardrop-300x197Gelin televizyonun zararlar?n? maddeler halinde inceleyelim;
– Bütün günü televizyon ba??nda geçirmek insan?n ba????kl?k sistemine zarar vermektedir, ayr?ca teleizyondan yay?y?lan ?????n melatonini azaltmas? nedeniyle hormanol dengesizliklerin yan? s?ra kansere bile yol açmaktad?r.
– Çok televizyon izleyen çocuklar?n ruhsal dengesizlik ya?amas?, ayr?ca erken ergenlikle kar??kar??ya kalmaktad?rlar.
– Günümüzde art?k çok rahat etkisini gösteren, ?iddet, cinsellik, uygunsuz haber ve seviyesiz programlar insanlar?n piskolojik rahats?zl?klara itmetedir. Bu ise bilinçsiz ve geri kalm?? bir topluma haz?r?z demek anlam?na gelmektedir.
– Bir çok programc? kendi reytingleri u?runa insanlar?n zaaflar?n? kullanarak bizleri bir nevi “aptal” durumuna dü?ürmektedirler.
– Çok televizyon ba??nda durmak, imsomnia gibi uyku problemine yol açmaktad?r.
– Televizyon görsel içerik oldu?undan, insanlara izlerken dü?ünme imkan? vermez. Beyinin tek lob’unu çal??t?rd??? için, zeka geli?imine katk?da bulunmaz. (Belgesel tarz? bilgi içerikli yay?nlar hariç.)
– Göz bozulmalar?na neden olur.
– Dikkat da??n?kl??? ve unutkanl??a yol açar.
– Çocuklarda televizyon karakterini örnek alarak, suç oran? artabilir. (Örnekleri vard?r.)
– ?nsanlar? gerçekten koparma ve hayalcili?e yönelik ya?am olu?turur. Bu ise büyük bir pisikolojik rahats?zl?k haline gelebilmektedir.
– Kendi kültürünü unutma.Evet televizyon asl?nda bilinçli kullan?ld???nda, insan hayat?n? oldukça kolayla?t?ran bir ileti?im arac? olabilir. Ne yaz?k ki insanlar?m?z art?k televizyonun esiri haline gelmi?ken, bilinçli bir kullan?m söz konusu de?ildir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.