Telepati Nedir? Nasıl Telepati Kurulur?

0
46

4390_zko_teardrop-300x197Telepatik ileti?im nas?l kurulur?
Konu?maks?z?n Telepati ile kar??n?zdaki insana bir tak?m bilgiler aktarman?z mümkündür. Örne?in dü?ünce, fikir, bir tak?m resimler vb. Telepati yapmak için al?c? ve verici olmak üzere iki ki?i laz?md?r. Verici ki?i akl?ndan bir tak?m dü?ünceler geçirir. Ve al?c? ki?iye de bu dü?ünceleri alg?lar. Böylelikle Telepati yap?lm?? olur. Telepati için bir ki?ideki dü?üncelerin, di?er ki?iye aktar?lmas? da diyebiliriz. Fakat Telepati yetene?i her insanda ayn? boyutta de?ildir. O yüzden bu yetene?i üzerine dü?üp geli?tirmekle kazanabiliriz. Nitekim etraf?m?zdaki insanlar?n hepsinin alt?nc? hissi kuvvetli de?ildir. Akl?n?za al?c? olan ki?inin, vericinin gönderdi?i dü?ünceleri nas?l alg?lad??? sorusu gelebilir. Bilimadamlar?n?n inceledikleri örnekler de al?c?n?n gönderilen dü?ünceyi hissetti?i, kuvvetli bir duygu olarak alg?lad??? ve bazen de kafas?nda baz? ?ekiller belirdi?i gözlemlenmi?.Telepati ile insanlar? tan?mak mümkün mü ?
Gerek yeni tan??t???m?z insanlar?, gerekse uzun y?llard?r tan?d???m?z insanlar? yeteri kadar tan?yamay?z. Kadim dostlar?m?zdan kaz?klar yedi?imiz olur mesela. ??te insanlar? tan?mak y?llarla de?il, sezgisel becerilerimizle ölçülür. E?er bu becerilerinizi kullanmaz yada yanl?? kullan?rsan?z, y?llar da geçse insanlar? tan?yamazs?n?z. Hislerimizin, sezgilerimizin bizi yan?ltaca?? söylenir. Ama bu kesinlikle do?ru de?ildir. Kalp her zaman do?ruyu söyler. Her?eyi ak?l, mant?k ekseninde de?erlendirmek bizi do?ru sonuçlara götürmez. Sezgisel becerilerimizi yanl?? kullanmak dedik. Burdan kast?m ise bazen çevremizdeki insanlar bilinçalt?m?za yanl?? ?eyler a??lar. ??te bu kendimize ait olmay?p etraf?n bize vermi? oldu?u dü?ünceler, sezgilerimizi yanl?? yönetmemize sebep olur. Telepati ile insanlar? alg?lamak için ?u egzersizi yapabilirsiniz; yeni tan??t???n?z birisine uzun uzun bak?n, hiçbir fikir yürütmeden sadece bak?n ve onu izleyin. Sonra sessiz sakin bir ortama geçin. Hatta mümkünse bir du? al?n. Ve o ki?iye odaklan?n. O ki?iyle ilgili sezgilerin size gelmesini bekleyin. Size gelecek dü?ünceler bir his olabilece?i gibi, bir resimde olabilir. Sonra akl?n?za gelen her?eyi bir yere not edin ve o ki?iyi tan?yan insanlara sorun. Bak?n bakal?m ne kadar tan?yabilmi?siniz.
Sezgilerimizi, ba?kalar?n?n bizde olu?turdu?u dü?üncelerin etkilerinden nas?l koruruz?
?çimizde 2 ki?i vard?r ya hani. Birisi her zaman olmas? gerekeni söyler. Birisi de içimizdeki çocuktur. Kendimizdir. Yukar?dada söyledi?im gibi sezgilerin do?ru sonuçlar vermesi için, kendi iç sesimizi dinlemeliyiz. Peki zihnimizde ba?kalar?n?n olu?turdu?u dü?üncelerden nas?l kurtulaca??z. Telepati çal??malar? için bir odan?z olsun. Bu odaya sizden ba?ka kimse girmesin. Bu oda sizin enerjinizle gün geçtikçe dolacak ve yabanc? dü?üncelerin sizi etkilemesine izin vermeyecektir. Odan?zda çal??maya ba?lamadan önce mavi ???k yak?n. Mavi ???k odadaki tüm negatiflikleri pozitife çevirir. Hepimizin bildi?i nazar boncu?unun mavi olmas?n?n sebebi de bo? de?ildir. Ba?kalar?n?n dü?üncelerinin tesiri alt?nda kalmaman?n en iyi yolu dü?ünceleri sorgulamakt?r. Kimsenin söyledi?ini direk kabul etmeyin. Sorgulay?n. ?nsanlar hakk?nda kötü zan beslemeyin, ön yarg?l? olmay?n. Zihninizi olabildi?ince tüm negatifliklerden uzak tutup, öz benli?inize odaklan?n.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.