Teknolojinin Yeni Gözdesi: Ses ve Harekete Duyarlı Televizyonlar

0
31

4390_zko_teardrop-300x197Samsung markas?n?n ortaya koydu?u yeni bir ürün henüz tam anlam?yla piyasada yayg?n de?il. Ak?ll? etkile?im,ak?ll? içerik ve ak?ll? geli?im sistemi bu teknolojide mevcut.Açma,kapama özelli?inin yan? s?ra ?u a?amada tv’ye yüklenmi? olan ses aç?p ses kapatma özelli?i de mevcut.Bir televizyondan bekleyebilece?iniz daha birçok özellikten bahsedece?im sizlere,internet hepimizin vazgeçilmezlerinden bu televizyon sayesinde internet ba?lant?s? yapabiliyorsunuz ve ilginç olan nokta televizyonunuz sizi tan?yor.Bu uygulamay? kullanmak isterseniz yüz tan?ma özelli?i sayesinde ürüne kendinizi tan?t?yorsunuz ve sesinizi de bu a?ama da aya?a  kalkarak televizyonunuza çevrimiçi diye seslendi?iniz an internette gezinebiliyor ya da ses yükselt komutuyla televizyonunuzun sesini açabiliyorsunuz.Televizyon izlerken bir yandan birçok uygulamay? indirebiliyor ve kullanabiliyorsunuz. Sistem içerisinde bulundurdu?u birçok haz?r uygulama sayesinde sizlere e?lenceli dakikalar sunuyor sanal bir ayna olu?turarak örne?in bir egzersiz program?n?n içerisinde buluyorsunuz kendinizi.En güzel ve bana göre ilgi çekici özelliklerden biri ise; her sene ya da teknolojinin bo? durmad??? zamanlarda tv yenilemek zorunda de?ilsiniz. Bir bilgisayar program? gibi sürekli televizyonunuzu güncelleyebiliyorsunuz ve yeni güncellemeleri de kurdu?unuz programlar sayesinde takip edebiliyorsunuz.
Klasik içerikler de mevcut bu yeni ürünün içerisinde oyunlar,uygulamalar ve programlar ancak di?er ürünlere göre daha geli?mi? ve güncel uygulamalar.Bu yaz?da bir ürünün tan?t?m? ya da
reklam? yap?l?yor gibi hissedebilirsiniz ancak as?l belirtmek istedi?im nokta teknolojinin bizlere sunduklar? ve bence bu henüz ba?lang?c?…
?lk ortaya koyan Samsung de?il, ayr?ca çekirdek kodlar? Opera Software taraf?ndan sa?lan?yor:
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=opera+tv+stroe
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.