Teknolojinin Çocuklara Zararları Nelerdir?

0
47

4390_zko_teardrop-300x197‘Zihin içi doldurulacak bir kazan de?il, ate?lenmesi gereken bir k?v?lc?md?r.’Art?k çocuklar ne yaz?k ki teknolojiyle oynuyorlar ve bu beraberinde onlara ta??yamayacaklar? yükleri getiriyor. Ara?t?rmalar sonucu uzun süre teknolojiyle olan çocuklar?n kalp krizi riskinin artt???n? görüyoruz.
Yeni nesil çocuklar sürekli yeni oyunlara, yeni telefonlara, bilgisayarlara ayak uyduruyorlar. Televizyon seyrederken sürekli kanal de?i?tiriyorlar çünkü çabuk s?k?l?p çabuk tüketiyorlar. Sanal ya?am çocuklar? oldukça olumsuz etkiliyor. Bilgisayar ba??nda oyun oynamak yerine çocu?unuzla sadece top oynaman?z bile oldukça etkiliyor. Ara?t?rmalar art?k hesap yapamayan ve okudu?unu anlamayan bir neslin do?maya ba?lad???n? gösteriyor. vtunnel
Bu konuyla ilgili ara?t?rma yapanlar bir grup bili?sel testlere göre 11 ya? çocuklar?n 15 y?l önceki ya??tlar?na göre 2 y?l geride oldu?unu gösteriyor ve ara?t?rmalar?n? ?u ?ekilde özetliyorlar;
‘Sürekli veri bombard?man? insan? daha zeki yapmaz. Verinin içselle?tirilip o bireyin zihin süzgecinden geçip özgün bilgiye dönü?mesi gerekir. Bilhassa çocuklar veri bombard?man?na maruz kal?yor.Çocuk internetten sürekli oyun oynayarak, çizgi televizyondan film seyrederek ve ekran ba??nda kalarak daha ak?ll? olmuyor, bilakis aptal oluyor.’