Teknolojide Son Nokta: Google’ın İnanılmaz Gözlükleri

0
43

4390_zko_teardrop-300x197Peki bu gözlüklerin özelli?i ne?
Google söz konusu proje hakk?nda detayl? bir aç?klama yapm?yor ancak ?imdilik y?l sonunda piyasada olaca?? ortada. Gözlük normal bir gözlükten çok farkl? cam ve çerçeveden olu?uyor tek ortak özelli?i bu. Bunun yan? s?ra di?er gözlüklere göre biraz daha önde duracak ve bu gözlükler sayesinde GPS özelli?ini her an kullanabileceksiniz. Daha genel bir aç?klama ile bu gözlükler sayesinde yan?n?zda sürekli bir bilgi hazinesi ta??yabileceksiniz. 3G ve 4G özelli?i de eklentiler aras?nda bulunuyor. Gözlü?ün en dikkat çekici özelli?i navigasyon. Ancak çal??ma prensibi çok farkl?, kullan?c?lar tu?larla ya da ba?ka ?eylerle me?gul olmak zorunda kalmayacak. Kafa hareketleriyle yönlendirmeyi tu?lar olmadan ya da dokunmadan halledebileceksiniz.  Dü?ü megapixelli kamera sayesinde gözlü?ü takt???n?z an etraf?n?z? denetleyebileceksiniz.
Yaz?l?mlarla Uyumlu ktunnel
Gözlüklerin di?er farkl? ve güzel taraf? da google yaz?l?mlar? ile uyumlu olmas?, bilgi edinebilecek, bilgi verebilecek ve konumunuzu düzenleyebileceksiniz. Arkada?lar?n?zla ileti?im kurarken onlara adres tarif etmek yerine gözlük onlar? yönlendirecek.
Görüntü sisteminin çok kaliteli oldu?u piyasaya s?zan bilgiler aras?nda. Bu projenin di?er bir boyutu ise Google’?n bu projede herkese yer vermesi. ?steyen ve bu konu hakk?nda üretici olaca??na inand??? ki?iler bu projede yer alabiliyor. ?leti?ime geçerek bu projede yer alabilir ve çal??malara kat?labilirsiniz. Google yönetimi bu projeyi daha çok dünya çap?nda gerçekle?tirilen bir deney gibi i?leme sokmu?. Google bu proje için özel bir tesis kurmaya haz?rlanm?? bile bu tesiste hassas optik teknolojiden faydalan?lacak ve maliyetinin ise, 120 milyon dolar gibi uçuk bir rakam oldu?u görü?ler aras?nda yer al?yor.
Bilim kurgu filmlerindeki göz önüne gelen bilgilendirme mesajlar? gerçek oluyor desenize 🙂