Tatarcık Humması(Tatarcık Hastalığı) Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

0
47

4390_zko_teardrop-300x197Hastal?k Akdeniz’e k?y?lar? olan ülkeler d???nda salg?n olarak görülmekte ve özellikle K?br?s adas?na giden gezginlerin ço?una bula?an bir hastal?kt?r. Akdeniz bölgesinde halk aras?nda tavuk hastal??? olarak adland?r?l?r. Hastal???n kayna?? olan bu tatarc?k sine?i, tatil bölgeleri olan ?l?man bölgelerde etkili olmakta ve hastal??? yaymaktad?r. K?? günleri ya?am ko?ullar?n?n olumsuzlu?u sebebi ile sineklerin say?s?ndaki azalma hastal???nda bula?mas?n? azaltmakta ve etkisini dü?ürmektedir. Yap?ca çok küçük olan bu sineklerin boyu 1-2mm dir.Tatarc?k hastal???n? yap?lan incelemeler sadece di?i sine?in bula?t?rd???n? erkek sinekte virüsün bulundu?u fakat ?s?rmad?klar? gözlenmi?tir. Sinek taraf?ndan ?s?r?lan ki?i genelde ac? hissetmez ve hastal???n sebebini anlayamaz.
Is?r?lan insan normal bir sivri sinek ?s?r??? gibi duruma müdahale etmez ise 3-4 güne kadar yüksek ate? durumu ortaya ç?kar. Ate? yükseldi?inde virüs kanda ço?almaya ba?lam??t?r ve titreme terleme belirtileri ile kendini göstermeye ba?lar. Hastal?k ilerledikçe tat alma problemleri, s?rt sertli?i, ba? dönmesi, bulant?, kusma, bo?az a?r?s?, kab?zl?k, a??z içi deri dökülmeleri görülmeye ba?lar.
Tatarc?k hastal??? özel bir tedavi gerektirmez. Hasta dinlendirilip gerekli s?v?lar tüketmeli, aspirin almal? ve alerjinin boyutu hafifletilmelidir. Zaman bu hastal???n tedavisinde önemli yer almaktad?r. Tatarc?k hastas? olan ki?i bu virüse daha fazla maruz kalmamal?, ya bölgenin ilaçlanmas? ya da bölgeden uzakla??lmas? gerekmektedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.