Taşıt Tutması Nedir? Belirtileri ve Uyarıları Nelerdir?

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Bu mide bulant?s?n?n sebebini aç?klayacak olursak;
D?? kula??m?z?n görevi sesleri duymam?z? sa?lamakt?r. ?ç kulak ise duyma olay?yla ilgilenmemektedir. ?ç kula??n as?l görevi dengemizi sa?lamakt?r. ?ç kula??m?z?n içinde s?v? vard?r. Araç içinde iken hareket halinde olmaktay?z. Arac?n hareket etmesiyle birlikte iç kula??m?zdaki s?v? çalkalanmaktad?r. Bu s?v?n?n çalkalanmas? sonucu sinir sistemimiz arac?l???yla beyin uyar?lmaktad?r.Araba tutmas? olay? beyimize giden uyar?larla ilgilidir. Araç içinde gazete,dergi okudu?umuzda ya da araba içindeki nesnelere bakt???m?zda gözlerimizden beynimize sinyaller gitmektedir. Bu sinyallerde hareket halinde olmad???m?z beyine bildirilmektedir. Beyin hareket olmad???m?z? alg?lar. Ancak iç kula??m?zdaki s?v? ise sürekli çalkalanmaktad?r. ?ç kula??m?z ise sinir sistemi arac?l???yla beyine farkl? bir mesaj vermektedir.?ç kula??n verdi?i mesajla hareket halinde oldu?umuzu beynimize bildirir. Bu farkl? sinyalleri alan beyin bu durumu kontrol etmekte zorlan?r. Bu farkl? mesajlarla birlikte midemiz bulanmaktad?r. Bu durum halk dilinde araba tutmas? olarak bilinmektedir.
Bu mide bulant?s? türü sadece araba içinde gerçekle?mez. Deniz yolculuklar?nda mide bulanmas?n?n kayna??nda da ayn? durum yatmaktad?r. Ancak denizdeki hareket üç boyutlu bir yap?ya sahiptir. Yolculuk olay?na daha fazla konsantre oldu?umuz için meydana gelebilecek mide bulant?s?n?n etkisi daha fazla olmaktad?r. Araba yolculuklar?nda bu durumun meydana gelme oran? yakla??k olarak % 7 iken, gemi yolculu?unda bu oran % 25 ç?kmaktad?r.
Araba Tutmas?n?n Belirtileri
– Ba? a?r?s?
– Bulan?k görme
– Ba? dönmesi
– Mide bulant?s? ve kusma ihtiyac?
– Nab?z yükselmesi
– Stres
– Denge bozuklu?u
– Panik hissi
Ta??t Tutmas?ndan Kurtulman?n Yollar?
Ta??t içindeyken önce yak?na sonra uza?a bakmal?y?z. Bu durumu belli aral?klarla tekrarlamal?y?z. Dikkat edecek olursak ta??t? kullanan ki?ide bu olay gerçekle?memektedir. Çünkü kendisi trafi?e odaklanm??t?r. Gözleri sürekli takip halindedir. Yak?ndaki cisimleri ve uzaktaki cisimleri duruma göre takip etmektedir. Ta??t tutmas? küçük ya?larda s?kl?kla görülmektedir.Özellikle çocuklarda çok fazla meydana gelmektedir. Çünkü ya??m?z ilerledi?i sürece yapt???m?z ta??t yolculu?u say?s? artmaktad?r. Bu yolculuk say?lar?n?n artmas? sonucunda art?k iç kulakta sallanmaya kar?? olan hassasiyet azalmaktad?r.Beynimize gönderilen mesaj eskisi kadar etkili olmamaktad?r.