Taş Kesilen Şehir Pompei: Yok Olan Bir Medeniyet ve Helak Olan İnsanlar

0
25

4390_zko_teardrop-300x197Pompei ?ehri M.Ö 79 y?l?nda ve o zaman dilimlerinde zengin, denize yak?n, Capri adas?na çok yak?n ve cennet gibi bir yerdi. Ticaretin üst düzey oldu?u bir kentti Pompei. Bu ?ehirde italyan?n elit kesimi, ayd?n ki?ileri ve çok çok zenginler ya??yordu. ?ehir ayr?ca e?lencenin ba?kenti ve kumar merkeziydi. Bu ?ehirde köleler ba?ka köleler taraf?ndan öldürülüyor, geceleri dövü?ler düzenleniyordu, t?pk? spartacus dizisi gibi… Vah?etin ve insanl?k d??? her ?eyin ya?and??? bir ?ehirdi. ?ehirde ad?m ba?? fuhu? evleri boy gösteriyordu.Pompei ?ehri M.Ö 79 y?l?nda Vezüv yanarda??n?n harekete geçmesiyle yok oldu. Yanarda? o kadar ?iddetliydi ki ?ehri 6-8 metre derine kadar lavlarla gömdü, ?ehir yok oldu, insanlar ve etrafta ne varsa ta? kesildi. Bu bulgular 18. yüzy?l?n ba?lar?nda bir ?talyan köylüsünün tarlada çal???rken kazmay? vurdu?u yerde rastlad??? duvar?n izi sürülerek bulundu. M.Ö 79 y?l?nda bir yaz ay?nda 1-2 gün yanarda??n ola?anüstü lav püskürtmesiyle 200.000 ki?i hayat?n? kaybetti.

Patlamalar, lavlar öyle ?iddetliydi ki ço?u insan oldu?u yerden k???rdayamad? bile. Etnograf Prof. Dr. Carlo Giardano Pompei’de olanlar? ?öyle aktar?yor: ‘O gün ö?le vakti volkan?n a?az?ndan ani olarak yükselen bir kül bulutu birkaç saat içerisinde bütün Pompei’yi kaplay?vermi?ti. Böylece ?ehir çok uzun bir sessizlik uykusuna girdi. ?ehrin uykusu, ta?lar?, e?yalar? ve sanat eserlerini yeniden hayata kavu?turan kaz?lara kadar yüzy?llar boyu sürdü. Burada ya?ayan binlerce insan?n tehlikenin bu kadar yak?n?nda olduklar? halde gafil avlanm?? olmalar? o tarihlerde Vezüv’ün bamba?ka bir manzara alt?nda olmas?ndan ileri gelmi?tir. Yamaçlar? me?hur politikac?lar?n villalar?yla süslü olan Vezüv, ba?lar, bahçelerle çevrili a?açl?k bir yerdi.